เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทยเข้าเยี่ยมคารวะผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการต่างประเทศในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง

เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทยเข้าเยี่ยมคารวะผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการต่างประเทศในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง

วันที่นำเข้าข้อมูล 30 พ.ย. 2564

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 30 พ.ย. 2564

| 2,068 view

นายหาน จื้อเฉียง เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย เข้าเยี่ยมคารวะนายวิชาวัฒน์ อิศรภักดี ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการต่างประเทศในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง โดยทั้งสองฝ่ายยินดีกับความสัมพันธ์หุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์อย่างรอบด้านที่ใกล้ชิดระหว่างไทยกับจีน และการให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกันเพื่อบรรเทาสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-๑๙ เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องถึงความสำคัญของการแลกเปลี่ยนการเยือนและการหารือระดับสูงอย่างสม่ำเสมอ เพื่อรักษาพลวัตและขับเคลื่อนความสัมพันธ์ให้มีความก้าวหน้า โดยยินดีกับมูลค่าการค้าที่เพิ่มขึ้นแม้ประสบกับสถานการณ์โควิด-๑๙ และสนับสนุนการจัดการประชุมภายใต้กลไกทวิภาคีด้านเศรษฐกิจต่าง ๆ ในโอกาสแรกเพื่อช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจจากผลกระทบของสถานการณ์โควิด-๑๙ รวมถึงเห็นความสำคัญของการอำนวยความสะดวกการค้าชายแดน โดยเฉพาะการขนส่งสินค้าเกษตรจากไทยไปจีน และการฟื้นฟู
การเดินทางระหว่างกัน โดยฝ่ายไทยยินดีที่ฝ่ายจีนได้พิจารณาคำขอในการอนุญาตให้นักศึกษาไทยเดินทางกลับไปศึกษาต่อที่จีนในช่วงสถานการณ์โควิด-๑๙ ด้วยดี

ทั้งสองฝ่ายยังได้แลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์ในภูมิภาคและระหว่างประเทศที่สนใจร่วมกัน และยินดีกับความร่วมมือที่ใกล้ชิดระหว่างไทยกับจีนในกรอบ
ความร่วมมือแม่โขง - ล้านช้าง (MLC) อาเซียนและเวทีระหว่างประเทศ รวมถึงผลสำเร็จของการประชุมสุดยอดอาเซียน - จีน สมัยพิเศษ เมื่อวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ผ่านระบบการประชุมทางไกลเนื่องในโอกาสครบวาระ ๓๐ ปีความสัมพันธ์คู่เจรจาอาเซียน - จีน ซึ่งได้มีการยกระดับความสัมพันธ์อาเซียน - จีนเป็น “หุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์แบบรอบด้าน” นอกจากนี้ ฝ่ายจีนยืนยันสนับสนุนฝ่ายไทยในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจในเอเชีย-แปซิฟิก (APEC) ในปี ๒๕๖๕

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ