ปลัดกระทรวงการต่างประเทศเข้าร่วมงานแถลงข่าวเรื่องการใช้ Digital Health Pass บนระบบ “หมอพร้อม” เพื่อการเดินทางในกลุ่มประเทศสหภาพยุโรป

ปลัดกระทรวงการต่างประเทศเข้าร่วมงานแถลงข่าวเรื่องการใช้ Digital Health Pass บนระบบ “หมอพร้อม” เพื่อการเดินทางในกลุ่มประเทศสหภาพยุโรป

วันที่นำเข้าข้อมูล 10 ก.พ. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 29 พ.ย. 2565

| 1,127 view

เมื่อวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ปลัดกระทรวงการต่างประเทศเข้าร่วมงานแถลงข่าวเรื่องการใช้ Digital Health Pass บนระบบ “หมอพร้อม” เพื่อการเดินทางในกลุ่มประเทศสหภาพยุโรป ที่กระทรวงสาธารณสุข ย้ำความสำเร็จร่วมของรัฐบาลไทยในการพัฒนาระบบฯ ให้ได้มาตรฐานและมีความปลอดภัยเทียบเท่าระบบเอกสารรับรอง
โควิด-๑๙ แบบดิจิทัลของสหภาพยุโรป โดยระบบฯ จะช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่คนไทยในการเดินทางในประเทศที่เข้าร่วมระบบของสหภาพยุโรป สามารถใช้เป็นหลักฐานเกี่ยวกับโควิด-๑๙ ที่ได้รับการยอมรับความถูกต้อง ทั้งนี้ ยังคงต้องปฏิบัติตามมาตรการการเดินทางของแต่ละแห่งต่อไป

อนึ่ง งานแถลงข่าวฯ จัดขึ้นร่วมกันระหว่าง ๓ กระทรวงที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และกระทรวงการต่างประเทศ 

มีรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธาน สามารถอ่านรายละเอียดของงานแถลงข่าวฯ ได้ทาง https://pr.moph.go.th/?url=pr/detail/2/04/170630/

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ