อธิบดีกรมสารนิเทศผลักดันการยกระดับ Soft Power ไทยในเวทีโลกในการประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี (อนุ กตน.)

อธิบดีกรมสารนิเทศผลักดันการยกระดับ Soft Power ไทยในเวทีโลกในการประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี (อนุ กตน.)

วันที่นำเข้าข้อมูล 10 ก.พ. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 30 พ.ย. 2565

| 2,006 view

เมื่อวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ นายธานี แสงรัตน์ อธิบดีกรมสารนิเทศ ได้เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการ
นายกรัฐมนตรี (อนุ กตน.) ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ เพื่อหารือการยกระดับ Soft Power ไทยในเวทีโลก โดยนายอนุชา บูรพชัยศรี รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง เป็นประธาน และผู้แทนระดับสูงจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนเข้าร่วม เช่น กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ สมาพันธ์สมาคมภาพยนตร์แห่งชาติ บริษัท สหมงคลฟิล์ม อินเตอร์เนชั่นแนล บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ บริษัท จีดีเอช ห้าห้าเก้า บริษัท เน็ตฟลิกซ์ (ประเทศไทย) และบริษัท ข้าวสาร เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ เป็นต้น

ที่ประชุมได้หารือแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงานด้าน Soft Power อย่างกว้างขวาง และเห็นพ้องต้องกันว่า ควรทำงานแบบบูรณาการ และขับเคลื่อนไป
ทั้งองคาพยพ เพื่อให้เกิดการยกระดับ Soft Power ไทยในเวทีโลก โดยที่ประชุมเห็นพ้องถึงความจำเป็นที่จะต้องมีกลไกระดับชาติ เพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมและส่งออก
Soft Power ไทยในภาพรวมอย่างจริงจังและต่อเนื่อง ทั้งนี้ จะมีการหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ เพิ่มเติมต่อไป

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ