คณะผู้แทนไทยเดินทางเข้าร่วมการเจรจากรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจอินโด-แปซิฟิก (Indo-Pacific Economic Framework: IPEF) ณ เมืองบาหลี อินโดนีเซีย

คณะผู้แทนไทยเดินทางเข้าร่วมการเจรจากรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจอินโด-แปซิฟิก (Indo-Pacific Economic Framework: IPEF) ณ เมืองบาหลี อินโดนีเซีย

วันที่นำเข้าข้อมูล 20 มี.ค. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 20 มี.ค. 2566

| 6,353 view

เมื่อวันที่ ๑๓ - ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๖ คณะผู้แทนไทย นำโดยนางพันทิพา เอี่ยมสุทธา เอกะโรหิต รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศและนางจุฬามณี ชาติสุวรรณ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการดำเนินการของไทย ในกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจอินโด-แปซิฟิก (Indo-Pacific Economic Framework: IPEF) พร้อมด้วยผู้แทนส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ได้เข้าร่วมการเจรจา IPEF ณ เมืองบาหลี อินโดนีเซีย

ที่ประชุมฯ ได้แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นต่อร่างเอกสารกรอบ IPEF และความคาดหวังต่อการดำเนินความร่วมมือระหว่างกันอย่างเป็นรูปธรรมที่ครอบคลุมทั้ง ๔ เสาความร่วมมือ ได้แก่ การค้า ห่วงโซ่อุปทาน เศรษฐกิจที่สะอาดและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และเศรษฐกิจที่เป็นธรรม ตลอดจนการเสริมสร้างขีดความสามารถและแนวทางการบริหารจัดการ IPEF และแผนการดำเนินการในระยะต่อไป อีกทั้งเข้าร่วมการหารือกับผู้มีส่วนได้เสียจากภาคส่วนต่าง ๆ และกิจกรรม Indo-Pacific Chambers of Commerce and Industry Business Forum

ทั้งนี้ หัวหน้าคณะผู้แทนไทยได้เน้นย้ำความสำคัญของการดำเนินความร่วมมือที่จะเป็นประโยชน์ต่อการขยายโอกาสด้านการค้าและการลงทุนระหว่างกัน การขับเคลื่อนความร่วมมือเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนตามโมเดลเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (BCG Economy Model) ของไทย การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขัน และการพิจารณากลไกการทำงานของ IPEF อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน

ในโอกาสนี้ หัวหน้าคณะผู้แทนไทยยังได้พบหารือทวิภาคีกับหัวหน้าคณะผู้แทนประเทศหุ้นส่วน IPEF ได้แก่ สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย อินเดีย และกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ