ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เข้าร่วมการประชุมระดับรัฐมนตรีกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจอินโด-แปซิฟิก (Indo-Pacific Economic Framework : IPEF)

ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เข้าร่วมการประชุมระดับรัฐมนตรีกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจอินโด-แปซิฟิก (Indo-Pacific Economic Framework : IPEF)

วันที่นำเข้าข้อมูล 11 ก.ย. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 11 ก.ย. 2565

| 8,586 view

นางพรพิมล กาญจนลักษณ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ได้เดินทางเข้าร่วมการประชุมระดับรัฐมนตรีกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจอินโด-แปซิฟิก (Indo-Pacific Economic Framework : IPEF) ในฐานะผู้แทนพิเศษของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ระหว่างวันที่ ๘-๙ กันยายน ๒๕๖๕ ณ นครลอสแอนเจลิส สหรัฐอเมริกา ซึ่งนาง Katherine Tai ผู้แทนการค้าสหรัฐฯ และนาง Gina Raimondo รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์สหรัฐฯ เป็นเจ้าภาพ โดยมีรัฐมนตรีและผู้แทนระดับสูงของประเทศหุ้นส่วนอีก ๑๒ ประเทศ ได้แก่ ออสเตรเลีย บรูไน ฟิจิ อินเดีย อินโดนีเซีย ญี่ปุ่น สาธารณรัฐเกาหลี มาเลเซีย นิวซีแลนด์ ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ และเวียดนาม เข้าร่วม ทั้งนี้ คณะผู้แทนไทยมีรองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ (นางจุฬามณี ชาติสุวรรณ) ทำหน้าที่เจ้าหน้าที่อาวุโส และมีผู้แทนหน่วยงานหลักที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกระทรวงการคลัง เข้าร่วมด้วย

การประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อหารือแนวทางการขับเคลื่อนความร่วมมือภายใต้กรอบIPEF โดยที่ประชุมได้ร่วมรับรองถ้อยแถลงระดับรัฐมนตรีจำนวน ๔ ฉบับ ซึ่งระบุถึงประเด็นความร่วมมือที่ IPEF จะให้ความสำคัญภายใต้ ๔ เสาความร่วมมือ ได้แก่ ด้านการค้า ด้านห่วงโซ่อุปทาน ด้านพลังงานสะอาด การลดการปล่อยก๊าซคาร์บอน โครงสร้างพื้นฐาน และด้านภาษีและการต่อต้านการทุจริต เพื่อการขับเคลื่อนความร่วมมืออย่างเป็นรูปธรรมเพื่อการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนและครอบคลุมในภูมิภาคอินโดแปซิฟิก ซึ่งจะมีการเจรจาหารือกันในรายละเอียดต่อไป โดยผู้แทนพิเศษฯ ได้ย้ำความมุ่งมั่นและความพร้อมของไทยที่จะทำงานร่วมกับประเทศหุ้นส่วน IPEF อย่างใกล้ชิดเพื่อขับเคลื่อนกรอบความร่วมมือ IPEF ไปสู่ความสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมโดยเฉพาะเพื่อประโยชน์ที่จับต้องได้สำหรับประชาชน รวมทั้งกล่าวถึงวาระการเป็นเจ้าภาพเอเปคของไทยในปีนี้ ซึ่งกรอบความร่วมมือ IPEF จะสามารถเป็นประโยชน์เกื้อกูลกันกับความร่วมมือภายใต้กรอบเอเปคเพื่อเสริมสร้าง
การเติบโตทางเศรษฐกิจในภูมิภาคให้เติบโตอย่างยั่งยืนยิ่งขึ้น ซึ่งสหรัฐฯ จะทำหน้าที่เจ้าภาพเอเปคต่อจากไทย ในปี ๒๕๖๖  

ในโอกาสนี้ ผู้แทนพิเศษฯ ได้เข้าร่วมกิจกรรมการเปิดตัวโครงการ IPEF Upskilling Initiative ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือด้านการศึกษาและการฝึกอบรมทางด้านดิจิทัลสำหรับสตรีและเด็กหญิงสำหรับ ๘ ประเทศหุ้นส่วน IPEF ประกอบด้วย บรูไน ฟิจิ อินเดีย อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ เวียดนาม และไทย โดยเป็นโครงการความร่วมมือโดยภาคเอกชนชั้นนำในภาคดิจิทัลของสหรัฐอเมริกา จำนวนรวม ๑๔ บริษัท ซึ่งจะครอบคลุมความร่วมมือด้านการศึกษาและการฝึกอบรมสำหรับสตรีและเด็กหญิง
รวมจำนวนกว่า ๗ ล้านคน ภายในระยะเวลา ๑๐ ปี จนถึงปี ๒๕๗๕ ซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นของการดำเนินการภายใต้กรอบความร่วมมือ IPEF อย่างเป็นรูปธรรม โดยไทยพร้อมร่วมมือในโครงการดังกล่าวอย่างแข็งขันและมีศักยภาพที่จะทำหน้าที่ผู้ให้การสนับสนุนในโครงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ภายใต้กรอบความร่วมมือIPEF ต่อไปในอนาคต


การประชุมระดับรัฐมนตรีกรอบความร่วมมือ IPEF ครั้งนี้ เป็นการประชุมแบบ in-person ครั้งแรก นับตั้งแต่ได้มีพิธีเปิดตัวกรอบความร่วมมือ IPEF อย่างเป็นทางการ
เมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ณ กรุงโตเกียว กรอบความร่วมมือ IPEF เป็นเวทีของความร่วมมือรูปแบบใหม่อย่างสร้างสรรค์และมีความยืดหยุ่นเพื่อผลประโยชน์ร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรมของประเทศหุ้นส่วน IPEF และประชาชนต่อไป

 

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ