รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติ สมัยสามัญ ครั้งที่ ๗๗ (UNGA77) ระหว่างวันที่ ๑๗-๒๕ กันยายน ๒๕๖๕ ณ นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติ สมัยสามัญ ครั้งที่ ๗๗ (UNGA77) ระหว่างวันที่ ๑๗-๒๕ กันยายน ๒๕๖๕ ณ นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา

วันที่นำเข้าข้อมูล 18 ก.ย. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 18 ก.ย. 2565

| 9,407 view

นายดอน ปรมัตถ์วินัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ และคณะผู้แทนไทย มีกำหนดเดินทางเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติ สมัยสามัญ ครั้งที่ ๗๗ (UNGA77) และกิจกรรมคู่ขนานสำคัญ ระหว่างวันที่ ๑๗-๒๕ กันยายน ๒๕๖๕ ณ นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา ซึ่งการประชุมสมัชชาฯ ในปีนี้จะเป็นครั้งแรกที่จัดขึ้นแบบ in-person อย่างเต็มรูปแบบนับตั้งแต่การแพร่ระบาดของโควิด-๑๙ เมื่อปี ๒๕๖๓ ซึ่งเป็นโอกาสให้ไทยได้ดำเนินแนวทาง ดังนี้

(๑) กระชับความสัมพันธ์ (reconnect) กับนานาประเทศ (๒) ตอกย้ำ (reaffirm) ความเชื่อมั่นของไทยต่อระบบพหุภาคี ซึ่งเป็นศูนย์กลางของการผลักดันวาระสำคัญด้านการพัฒนาของโลก และรับมือกับประเด็นความท้าทายใหม่ อาทิ เทคโนโลยีดิจิทัล การใช้อวกาศส่วนนอก และการผลักดันให้ระบบการเงินโลกมีความยุติธรรมและเท่าเทียม (๓) ร่วมกำหนด (reshape) วาระสำคัญของโลก ผ่านการมีส่วนร่วมในการหารือต่าง ๆ และนำเสนอบทบาทของไทยในฐานะประธานเอเปค นำเสนอผลลัพธ์ของการประชุมเอเปค รวมถึงการเป็นผู้ประสานงานด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนของอาเซียน โดยมุ่งผลักดันวาระสำคัญของไทย โดยเฉพาะโมเดลเศรษฐกิจ Bio-Circular-Green (BCG) ซึ่งมีความสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ และ (๔) สานต่อ (revitalize) ความสัมพันธ์ระหว่างภาครัฐไทยกับชุมชนไทยในสหรัฐฯ และภาคเอกชน อาทิ US-ASEAN Business Council (USABC)

ทั้งนี้ การเยือนครั้งนี้ยังเป็นโอกาสที่ไทยจะได้เปิดตัวการลงสมัครเป็นสมาชิกคณะมนตรีสิทธิมนุษยชน
แห่งสหประชาชาติ (Human Rights Council: HRC) วาระปี ค.ศ. ๒๐๒๕-๒๐๒๗ ของไทยอีกด้วย สำหรับการเข้าร่วม UNGA77 ของคณะผู้แทนไทยในปีนี้ตรงกับช่วง High-level Week (HLW) ซึ่งประมุขและผู้นำรัฐบาลของรัฐสมาชิก UN เดินทางมาร่วมแสดงวิสัยทัศน์และจุดยืนต่อวาระสำคัญของโลก
โดยการกล่าวถ้อยแถลงในการอภิปรายทั่วไป (General debate) ภายใต้หัวข้อที่นายชอบอ เคอเรอซี (Csaba Korosi) ปธ. สมัชชาสหประชาชาติ สมัยที่ 77 (PGA77) เป็นผู้กำหนด คือ “ช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลง : ทางออกที่พลิกรูปแบบเพื่อรับมือความท้าทายที่เชื่อมโยงกัน” (A watershed moment: transformative solutions to interlocking challenges) โดยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศมีกำหนดกล่าวถ้อยแถลงในช่วงเช้าของวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๕ ณ สำนักงานใหญ่สหประชาชาติ

นอกจากนี้ พลเอก ประวิตร วงศ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี รักษาราชการนายกรัฐมนตรี จะร่วมกล่าวถ้อยแถลงแบบบันทึกวีดิทัศน์ล่วงหน้าในการประชุมระดับผู้นำว่าด้วยการพลิกโฉมการศึกษา (Transforming Education Summit: TES) ในวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๕ โดยมุ่งแสดงเจตนารมณ์ของไทยในการสนับสนุนการพัฒนาทักษะของผู้เรียน และการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ มีกำหนดเข้าร่วมกิจกรรมคู่ขนานอีกกว่า ๑๐ รายการ ครอบคลุมประเด็นที่อยู่ในความสนใจของประชาคมโลก เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศของไทยในด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะประเด็นสาธารณสุขที่ไทยมีการดำเนินงานที่ดี โดยในครั้งนี้ ไทยจะร่วมเป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมคู่ขนาน ๓ กิจกรรม ได้แก่ ๑.๑ การประชุม Mental health in schools and education settings: and Urgent Call to Action for World Leaders and Donors ในวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๕ ณ UNICEF House โดยจัดร่วมกับกองทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ (United Nations Children’s Fund: UNICEF) และองค์การอนามัยโลก (World Health Organization: WHO) ๑.๒ การประชุม Group of Friends of UHC and Global Health (Investment in Health systems for UHC) ในวันที่ ๒๑ กันยายน 2565 ณ ที่ทำการคณะผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติ ณ นครนิวยอร์ก โดยจัดร่วมกับญี่ปุ่น และสาธารณรัฐจอร์เจีย ๑.๓ การประชุม Regional Pathways to the Global Goals: ASEAN’s Approach towards SDGs Implementation and Sustainable post Covid-19 Recovery ณ ที่ทำการคณผู้แทนถาวรฯ โดยจัดร่วมกับศูนย์อาเซียนเพื่อการศึกษาและการหารือด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน (ASEAN Centre for Sustainable Development Studies and Dialogue: ACSDSD)

ในมิติการกระชับความสัมพันธ์กับมิตรประเทศ คณะผู้แทนไทยยังมีกำหนดพบหารือทวิภาคีกับผู้แทนระดับสูง เช่น สาธารณรัฐประชาชนจีน สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ และนายอันโตนิอู กุแตเรช (H.E. Mr. António Guterres) เลขาธิการสหประชาชาติด้วย