ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการต่างประเทศหารือกับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศและความร่วมมือระหว่างประเทศอิตาลี


ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการต่างประเทศหารือกับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศและความร่วมมือระหว่างประเทศอิตาลี


วันที่นำเข้าข้อมูล 16 พ.ค. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 16 พ.ค. 2566

| 4,345 view

เมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๖ นายวิชาวัฒน์ อิศรภักดี ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการต่างประเทศ ได้พบหารือกับนางสาว Maria Tripodi รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศและความร่วมมือระหว่างประเทศอิตาลี ในโอกาสที่เดินทางมาเยือนประเทศไทยระหว่างวันที่ ๑๖-๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เพื่อเข้าร่วมการประชุมประจำปีของคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติสำหรับเอเชียและแปซิฟิก สมัยที่ ๗๙ (79th Session of the United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific: ESCAP) ณ ศูนย์การประชุมสหประชาชาติ กรุงเทพฯ

ผช.รมต.กต. ขอบคุณอิตาลีที่ได้ตกลงที่จะบริจาควัคซีนต้านโควิดชนิด bivalent ของ Pfizer ให้ประเทศไทยจำนวน ๗ ล้านโดส และแลกเปลี่ยนแนวทางการส่งเสริมความร่วมมือด้านการค้าและการลงทุนระหว่างกันเพื่อผลประโยชน์ร่วมกัน อาทิ การเชิญชวนให้ภาคเอกชนอิตาลีมาลงทุนในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) มากขึ้น ภายใต้นโยบายประเทศไทย ๔.๐ และ BCG

ทั้งสองฝ่ายยังได้หารือประเด็นอื่นๆ เช่น ความร่วมมือด้านวัฒนธรรม การเป็นเจ้าภาพร่วมการประชุม High Level Dialogue on ASEAN-Italy Economic Relations ครั้งที่ ๗ ที่กรุงเทพฯ ในช่วงปลายปี บทบาทของอิตาลีในฐานะหุ้นส่วนด้านการพัฒนาของอาเซียน และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่อสถานการณ์ในภูมิภาค อาทิ สถานการณ์ในเมียนมาและยูเครน โดยในโอกาสนี้ ฝ่ายไทยได้ขอรับการสนับสนุนจากอิตาลีในการสมัครเป็นเจ้าภาพจัด Specialized Expo 2028 ของไทยที่จังหวัดภูเก็ตด้วย

การเยือนไทยครั้งนี้ของนางสาว Maria Tripodi รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศและความร่วมมือระหว่างประเทศอิตาลี เป็นการเยือนระดับสูงในรอบหลายปี ในโอกาสที่ครบรอบ ๑๕๕ ปี ความสัมพันธ์ไทย-อิตาลีในปี ๒๕๖๖

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ