การประชุมคณะกรรมาธิการร่วมเพื่อความร่วมมือทวิภาคีไทย -อินเดีย ครั้งที่ ๙

การประชุมคณะกรรมาธิการร่วมเพื่อความร่วมมือทวิภาคีไทย -อินเดีย ครั้งที่ ๙

วันที่นำเข้าข้อมูล 16 ส.ค. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 16 ส.ค. 2565

| 21,701 view

กระทรวงการต่างประเทศ จะจัดการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมเพื่อความร่วมมือทวิภาคี ไทย - อินเดีย ครั้งที่ ๙ (The 9th Meeting of the India-Thailand Joint Commission for Bilateral Cooperation: JC) ในวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๕ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ – ๑๑.๔๕ น. ณ โรงแรมแชงกรี-ลา กรุงเทพฯ โดยมีนายดอน ปรมัตถ์วินัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ และ ดร. สุพรหมณยัม ชัยศังกระ (Dr. Subrahmanyam Jaishankar) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ อินเดียเป็นประธานร่วม

ภายหลังการประชุมฯ จะมีการลงนามบันทึกความเข้าใจ ๒ ฉบับ ได้แก่ (๑) บันทึกความเข้าใจว่าด้วยด้านการวิจัยทางการแพทย์ระหว่างสภาวิจัยทางการแพทย์แห่งอินเดีย (Indian Council of Medical Research) กับกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งเป็นผลจากการหารือระหว่างนายกรัฐมนตรีของทั้งฝ่ายเมื่อเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓ และ (๒) บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือการกระจายเสียงและแพร่ภาพระหว่างสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งอินเดีย (Prasar Bharati) กับองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (Thai PBS) นอกจากนี้ จะมีการแถลงข่าวร่วมระหว่าง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ กับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศอินเดีย

การประชุมฯ ครั้งนี้ จะช่วยกระชับความสัมพันธ์และส่งเสริมความร่วมมือทวิภาคีระหว่างกันในทุกมิติ ซึ่งครอบคลุมด้านการเมืองและความมั่นคง ด้านเศรษฐกิจที่เกี่ยวกับการค้าและการลงทุน ความเชื่อมโยงอย่างไร้รอยต่อทั้งทางบก ทะเล อากาศ ด้านสังคมและวัฒนธรรม ตลอดจนความร่วมมือในระดับอนุภูมิภาคและภูมิภาค รวมทั้งเป็นการรื้อฟื้นพลวัตของความสัมพันธ์ทวิภาคีภายหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙