การประชุมคณะกรรมาธิการร่วมเพื่อความร่วมมือทวิภาคีไทย - อินเดีย ครั้งที่ ๙

การประชุมคณะกรรมาธิการร่วมเพื่อความร่วมมือทวิภาคีไทย - อินเดีย ครั้งที่ ๙

วันที่นำเข้าข้อมูล 19 ส.ค. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 19 ส.ค. 2565

| 22,547 view

เมื่อวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๕ นายดอน ปรมัตถ์วินัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ และ ดร. สุพรหมณยัม ชัยศังกระ (Dr. Subrahmanyam Jaishankar) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศอินเดีย เป็นประธานร่วมในการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมเพื่อความร่วมมือทวิภาคี ไทย - อินเดีย ครั้งที่ ๙ (The 9th Meeting of the Thailand - India Joint Commission for Bilateral Cooperation: JC)

ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องที่จะฟื้นฟูพลวัตความร่วมมือที่ชะลอตัวลงหลังการแพร่ระบาดของโควิด-๑๙ และผลักดันให้มีการเยือนและพบปะหารือในระดับสูงระหว่างกัน ในด้านความมั่นคง ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องที่จะกระชับความร่วมมือด้านกลาโหมและความมั่นคงโดยเฉพาะในสาขาความมั่นคงไซเบอร์ ในด้านเศรษฐกิจ สองฝ่ายยินดีกับมูลค่าการค้าทวิภาคีที่บรรลุสถิติใหม่ที่ ๑๔.๙ พันล้านดอลลาร์สหรัฐ และเห็นพ้องที่จะตั้งเป้าการจัดการประชุม Joint Business Forum ครั้งที่ ๒ และจัดตั้งแพลตฟอร์มออนไลน์เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลธุรกิจสตาร์ทอัพและยูนิคอร์นของสองฝ่าย ในด้านความเชื่อมโยง

ทั้งสองฝ่ายเห็นประโยชน์ของการส่งเสริมความเชื่อมโยงอย่างไร้รอยต่อทั้งทางบก ทะเล อากาศ โดยเน้นย้ำที่จะเร่งดำเนินการและเห็นพ้องจะเร่งดำเนินโครงการทางหลวงเชื่อมอินเดีย – เมียนมา - ไทย และการทบทวนความตกลงว่าด้วยบริการด้านการเดินอากาศ แสวงหาโอกาสผลักดันความร่วมมือทางทะเลระหว่างกันมากขึ้น ในด้านสังคมและวัฒนธรรม ทั้งสองฝ่ายยินดีที่นักท่องเที่ยวของทั้งสองประเทศเริ่มกลับมาเดินทางท่องเที่ยวอีกครั้ง โดยนักท่องเที่ยวอินเดียเป็นหนึ่งในกลุ่มนักท่องเที่ยวสำคัญของไทยตั้งแต่ช่วงต้นปี ๒๕๖๕ และมุ่งหวังให้จำนวนนักท่องเที่ยวอินเดียกลับมาสู่ปริมาณก่อนการแพร่ระบาดของโควิด-๑๙ ที่ประมาณ ๒ ล้านคนต่อปี นอกจากนี้ ทั้งสองฝ่ายยังเน้นย้ำการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างไทยกับภาคตะวันออกเฉียงเหนือของอินเดีย และหารือถึงการส่งเสริมความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและอวกาศ กงสุล รวมถึงการผลักดันความตกลงที่คั่งค้างด้วย

ในส่วนของความร่วมมือในระดับภูมิภาคและพหุภาคี สองฝ่ายเน้นย้ำที่จะร่วมมือในเวทีระดับภูมิภาคและระดับโลก โดยเฉพาะภายใต้กรอบอาเซียน-อินเดีย ซึ่งครบรอบ ๓๐ ปี ในปี ๒๕๖๕ นี้ และเร่งส่งเสริมความเชื่อมโยงผ่านเวที BIMSTEC ที่ไทยเป็นประธานในวาระปี ๒๕๖๕ – ๒๕๖๖ ภายใต้วิสัยทัศน์ PRO BIMSTEC ซึ่งมุ่งให้ BIMSTEC มีความมั่งคั่ง ยั่งยืน และเปิดกว้างสู่โอกาส และพร้อมรับมือความท้าทายหลังการแพร่ระบาดของโควิด-๑๙ นอกจากนี้ ทั้งสองฝ่ายยังร่วมกันผลักดันประเด็นความร่วมมือในกรอบสหประชาชาติ และอนุภูมิภาคต่าง ๆ อาทิ ACMECS MGC BIMSTEC IORA ACD รวมถึงแลกเปลี่ยนทัศนะเกี่ยวกับพัฒนาการและสถานการณ์ในภูมิภาคและโลก อาทิ อินโด-แปซิฟิก และความร่วมมือทางทะเล

ภายหลังการประชุมฯ รัฐมนตรีทั้งสองฝ่ายได้เป็นพยานการลงนามบันทึกความเข้าใจ ๒ ฉบับ ได้แก่ (๑) บันทึกความเข้าใจว่าด้วยด้านการวิจัยทางการแพทย์ระหว่างกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข กับ สภาวิจัยทางการแพทย์แห่งอินเดีย (Indian Council of Medical Research) และ (๒) บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือการกระจายเสียงและแพร่ภาพระหว่างองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (Thai PBS) กับสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งอินเดีย (Prasar Bharati)

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ