กรมความร่วมมือระหว่างประเทศจัดประชุมเตรียมการฝ่ายไทยสำหรับการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคีไทย - ลาว ครั้งที่ ๒๒ (ด้านสังคมและวัฒนธรรม)

กรมความร่วมมือระหว่างประเทศจัดประชุมเตรียมการฝ่ายไทยสำหรับการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคีไทย - ลาว ครั้งที่ ๒๒ (ด้านสังคมและวัฒนธรรม)

วันที่นำเข้าข้อมูล 14 ก.ย. 2564

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 28 พ.ย. 2565

| 4,555 view

เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๔ นางอุรีรัชต์ เจริญโต อธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ เป็นประธานการประชุมเตรียมการฝ่ายไทยสำหรับการประชุมคณะกรรมาธิการร่วม (JC) ว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคีไทย - ลาว ครั้งที่ ๒๒ (ด้านสังคมและวัฒนธรรม) ผ่านระบบการประชุมทางไกล โดยมีผู้แทนหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องรวม ๒๒ หน่วยงาน เข้าร่วม

ที่ประชุมรับทราบสถานะและความคืบหน้าการดำเนินความสัมพันธ์และความร่วมมือทวิภาคีระหว่างไทยกับ สปป.ลาว นับตั้งแต่การประชุมคณะกรรมาธิการร่วมไทย-ลาว ครั้งที่ ๒๑ เมื่อปี ๒๕๖๑ และหารือประเด็นที่ประสงค์จะผลักดันในการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมครั้งที่ ๒๒ ที่จะจัดขึ้นในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๔ ในด้านต่าง ๆ อาทิ การเกษตร การศึกษาและกีฬา สาธารณสุข วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อุตสาหกรรมและการท่องเที่ยว ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การพัฒนาสังคม การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรม ความสัมพันธ์ระดับประชาชนผ่านสมาคมไทย-ลาว เพื่อมิตรภาพ และความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้องหรือเมืองคู่มิตรระหว่างคู่จังหวัดไทย-ลาว

นอกจากนี้ ที่ประชุมได้ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมความร่วมมือด้านการพัฒนาเพื่อช่วยลดช่องว่างและส่งเสริมความมั่นคง การพัฒนาเศรษฐกิจ การพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งฟื้นฟูผลกระทบของการแพร่ระบาดของโควิด-๑๙ เพื่อกระชับความร่วมมือด้านสังคมและวัฒธรรมของทั้งสองฝ่ายให้แน่นแฟ้น และร่วมกันฟื้นฟูประเทศอย่างเข้มแข็งและยั่งยืนต่อไป

 

--------------

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ