อธิบดีกรมยุโรปหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ณ ลักเซมเบิร์ก

อธิบดีกรมยุโรปหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ณ ลักเซมเบิร์ก

วันที่นำเข้าข้อมูล 23 พ.ย. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 23 พ.ย. 2565

| 3,689 view

เมื่อวันที่ ๒๑ - ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ นายอสิ ม้ามณี อธิบดีกรมยุโรป ได้เดินทางเยือนลักเซมเบิร์ก และพบหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ณ กระทรวงการต่างประเทศและกิจการยุโรปลักเซมเบิร์ก ได้แก่ นาง Véronique Dockendorf อธิบดีกรมการเมือง และนาย Jean-Louis Thill อธิบดีกรมกิจการยุโรปและความสัมพันธ์เศรษฐกิจระหว่างประเทศ ทั้งสองฝ่ายได้หารือในประเด็นสำคัญของความสัมพันธ์ทวิภาคีไทย - ลักเซมเบิร์ก อาทิ ความร่วมมือเศรษฐกิจ ความร่วมมือด้านการเงิน และได้หารือถึงแนวทางการกระชับความสัมพันธ์และเพิ่มพูนความร่วมมือทวิภาคีไทย - ลักเซมเบิร์ก ตลอดจนแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์ในภูมิภาคที่อยู่ในความสนใจร่วมกันด้วย ในโอกาสนี้ อธิบดีกรมการเมืองได้เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันแก่อธิบดีกรมยุโรปและคณะ ซึ่งรวมถึงเจ้าหน้าที่จากสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ด้วย

ในช่วงการเยือนนี้ อธิบดีกรมยุโรปได้พบหารือกับนาย Claude Faber ที่ปรึกษาทางการทูตของนายกรัฐมนตรีลักเซมเบิร์ก โดยนาย Faber ได้นำคณะเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน Esch 2022 ซึ่งเป็นเมืองแห่งวัฒนธรรมของยุโรปปี ๒๕๖๕ (European Capital of Culture 2022) ณ เมือง Esch-sur-Alzette ซึ่งเป็นเมืองที่ใหญ่เป็นอันดับที่ ๒
ของลักเซมเบิร์ก


นอกจากนี้ อธิบดีกรมยุโรปได้พบหารือกับนาย Nasir Zubairi ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Luxembourg House of Financial Technology (LHoFT) เพื่อแสวงหาลู่ทางในความร่วมมือกับฝ่ายไทยในด้านเทคโนโลยีทางการเงินที่ลักเซมเบิร์กมีศักยภาพต่อไป

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ