กระทรวงการต่างประเทศสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมในการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอันตรายและวิธีป้องกันภัยจากทุ่นระเบิดตามพันธกรณีภายใต้อนุสัญญาห้ามทุ่นระเบิดสังหารบุคคล

กระทรวงการต่างประเทศสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมในการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอันตรายและวิธีป้องกันภัยจากทุ่นระเบิดตามพันธกรณีภายใต้อนุสัญญาห้ามทุ่นระเบิดสังหารบุคคล

วันที่นำเข้าข้อมูล 12 ต.ค. 2564

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 10 ส.ค. 2565

| 3,485 view

อธิบดีกรมองค์การระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ มอบสเปรย์แอลกอฮอล์และหน้ากากอนามัยศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติ เพื่อสนับสนุนการกิจกรรมของศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติ

เมื่อวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๔ นายณัฐวัฒน์ กฤษณามระ อธิบดีกรมองค์การระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ เป็นประธานมอบสเปรย์แอลกอฮอล์และหน้ากากอนามัยให้แก่ พลโท กนิษฐ ชมะนันทน์ ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติ (ศทช.) เพื่อสนับสนุนการกิจกรรมของศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติ ในการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอันตรายและวิธีป้องกันภัยจากทุ่นระเบิดสังหารบุคคล (Mine Risk Education – MRE) ซึ่งเป็นพันธกรณีภายใต้อนุสัญญาห้ามทุ่นระเบิดสังหารบุคคล (Anti-Personnel Mine Ban Convention) หรือสนธิสัญญาออตตาวา (Ottawa Treaty)

ในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-๑๙ ศทช. ได้ดำเนินกิจกรรม MRE ควบคู่ไปกับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ซึ่งเข้าไปประชาสัมพันธ์ เฝ้าระวัง ควบคุมโรคระบาด และร่วมให้ความรู้เกี่ยวกับอันตรายและวิธีป้องกันภัยจากทุ่นระเบิดฯ แก่ประชาชนในพื้นที่ปนเปื้อนทุ่นระเบิด โดยเฉพาะบริเวณชายแดน เพื่อลดความเสี่ยงของการประสบภัยจากทุ่นระเบิด กระทรวงการต่างประเทศจึงร่วมสนับสนุนโครงการดังกล่าว โดยการมอบหน้ากากอนามัยและสเปรย์แอลกอฮอล์ ให้แก่ ศทช. เพื่อใช้ประโยชน์ในภารกิจ MRE

ทั้งนี้ ประเทศไทยให้สัตยาบันต่ออนุสัญญาห้ามทุ่นระเบิดสังหารบุคคลเมื่อวันที่ ๒๗ พ.ย. ๒๕๔๑ โดยอนุสัญญาฯ มีผลใช้บังคับต่อไทยเมื่อวันที่ ๑ พ.ค. ๒๕๔๒ (ค.ศ. ๑๙๙๙) โดยไทยได้ดำเนินการตามพันธกรณีในการทำลายทุ่นระเบิดคงคลังจนหมดสิ้นแล้ว และได้ดำเนินการเก็บกู้ทุ่นระเบิดและปลดปล่อยพื้นที่ไปแล้วกว่าร้อยละ ๙๕ ปัจจุบันไทยดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการด้านการให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภัยจากทุ่นระเบิด (Committee on Victim Assistance) ประจำปี ๒๕๖๔ ภายใต้กรอบอนุสัญญาฯ ด้วย

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ