รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเป็นประธานจัดการประชุมร่วมกับภาคส่วนต่างๆ เรื่องการให้ความช่วยเหลือทางมนุษยธรรมแก่ชาวเมียนมา

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเป็นประธานจัดการประชุมร่วมกับภาคส่วนต่างๆ เรื่องการให้ความช่วยเหลือทางมนุษยธรรมแก่ชาวเมียนมา

วันที่นำเข้าข้อมูล 20 ต.ค. 2564

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 30 พ.ย. 2565

| 8,238 view

เมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๔ นายดอน ปรมัตถ์วินัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ได้เป็นประธานจัดการประชุม เรื่องการให้ความช่วยเหลือทางมนุษยธรรมเพื่อชาวเมียนมา โดยมีผู้แทนประเทศผู้บริจาค องค์การระหว่างประเทศ ภาคเอกชนไทย ตลอดจนองค์กรพัฒนาเอกชนของไทยและต่างประเทศที่มีเครือข่ายหรือการดำเนินการในไทยและเมียนมา กว่า ๑๕ องค์กร ร่วมแลกเปลี่ยนความเห็นและประสบการณ์การดำเนินงาน รวมถึงหารือถึงการประเมิน ความต้องการความช่วยเหลือ วิธีการดำเนินการ ช่องทางการติดต่อและนำส่งความช่วยเหลือ รวมถึงหุ้นส่วนหรือเครือข่ายในการดำเนินการ

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้กล่าวถึงสถานการณ์ทางการเมือง ภาวะเศรษฐกิจถดถอย และการแพร่ระบาดของโควิด ๑๙ ที่ส่งผลกระทบต่อชาวเมียนมา จึงมีความจำเป็นเร่งด่วนที่ทุกฝ่ายจะต้องร่วมมือกันเพื่อให้ความช่วยเหลือทางมนุษยธรรมแก่ประชาชนเมียนมาอย่างทั่วถึง โดยยึดความสำคัญของการไม่ทำให้ความช่วยเหลือทางมนุษยธรรมเป็นเครื่องมือทางการเมือง โดยในส่วนของไทย นับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เป็นต้นมา ไทยได้ให้ความช่วยเหลือแก่เมียนมาแล้ว เป็นมูลค่ากว่า ๖๕ ล้านบาท โดยมีทั้งการให้ความช่วยเหลือโดยตรงแก่เมียนมา และการดำเนินการผ่านกลไกอาเซียน และองค์การระหว่างประเทศ

ผู้แทนองค์กรต่าง ๆ ที่เข้าร่วมประชุมต่างแสดงความพร้อมที่จะประสานและร่วมมือกันเพื่อผลักดันการให้ความช่วยเหลือทางมนุษยธรรมแก่ประชาชนเมียนมา โดยเห็นพ้องถึงความสำคัญของการแสวงหาช่องทางการให้ความช่วยเหลือเพิ่มเติม รวมทั้งการทำงานร่วมกับภาคส่วนต่าง ๆ ในเมียนมา เพื่อให้สิ่งของและความช่วยเหลือต่าง ๆ ถูกส่งไปยังประชาชนชาวเมียนมาที่ได้รับความเดือดร้อนอย่างทั่วถึงในทุกพื้นที่ และไม่มีการเลือกปฏิบัติ

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ