นายกรัฐมนตรีเข้าร่วมการประชุมผู้นำอาเซม ส่งเสริมพหุภาคีนิยม เน้นสร้างสมดุล และก้าวสู่ Next Normal

นายกรัฐมนตรีเข้าร่วมการประชุมผู้นำอาเซม ส่งเสริมพหุภาคีนิยม เน้นสร้างสมดุล และก้าวสู่ Next Normal

วันที่นำเข้าข้อมูล 27 พ.ย. 2564

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 10 ส.ค. 2565

| 3,581 view

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้เข้าร่วมการประชุมผู้นาเอเชีย-ยุโรป ครั้งที่ ๑๓ (13th Asia-Europe Meeting – ASEM 13) ระหว่างวันที่ ๒๕ - ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ โดยกัมพูชาเป็นเจ้าภาพจัดขึ้นผ่านระบบการประชุมทางไกล ภายใต้หัวข้อ “การเสริมสร้างพหุภาคีนิยมเพื่อการเจริญเติบโต ร่วมกัน” การประชุมครั้งนี้ตรงกับโอกาสการครบรอบ ๒๕ ปีการก่อตั้งอาเซม ซึ่งไทยได้เป็นเจ้าภาพ การประชุมผู้นำอาเซมครั้งที่ ๑ และปัจจุบันไทยดำรงตำแหน่งผู้ประสานงานกลุ่มอาเซียนในกรอบอาเซม

ผู้นำอาเซมเห็นพ้องที่จะยึดมั่นแนวทางพหุภาคีนิยม และให้ความสำคัญกับการสร้างความไว้เนื้อ เชื่อใจ การเคารพซึ่งกันและกันบนพื้นฐานของความเป็นหุ้นส่วนที่เท่าเทียมและการมีผลประโยชน์ร่วมกัน ผู้นำหารือเกี่ยวกับการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจหลังวิกฤตโควิด-๑๙ อย่างยั่งยืนและครอบคลุม โดยมีประชาชนเป็นศูนย์กลาง ที่ประชุมฯ ให้
ความสำคัญกับการสร้างความเชื่อมโยงในทุกมิติ ซึ่งรวมถึงความเชื่อมโยงทาง ดิจิทัลและความเชื่อมโยงระหว่างประชาชน ความร่วมมือทางเทคโนโลยีและการเงินสีเขียวเพื่อบรรเทา ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การรับมือกับภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข ตลอดจนการเข้าถึงวัคซีนป้องกันโรคโควิด-๑๙ อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม นอกจากนี้ ผู้นำยังได้แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นด้านความมั่นคง ตลอดจนสถานการณ์ในภูมิภาคต่าง ๆ อาทิ คาบสมุทรเกาหลี ทะเลจีนใต้ อัฟกานิสถาน
และเมียนมา

ในส่วนของไทย นายกรัฐมนตรีได้แสดงวิสัยทัศน์ผ่านการกล่าวถ้อยแถลงทั้งหมด ๔ ช่วงการประชุม โดยได้กล่าวเปิดการประชุมและแถลงข่าวร่วมในฐานะผู้ประสานงานกลุ่มอาเซียน และกล่าว ถ้อยแถลงในช่วงการประชุมเต็มคณะและการประชุมอย่างไม่เป็นทางการในนามประเทศไทย โดยนายกรัฐมนตรีเน้นย้ำให้อาเซมร่วมเสริมสร้างพหุภาคีนิยมเพื่อรับมือกับความท้าทายระดับโลก โดยมุ่งสร้างความสมดุลของสรรพสิ่งเป็นแนวทางหลักในการฟื้นฟูเศรษฐกิจและผลักดันการเจริญเติบโตของไทยอย่างยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรีได้เน้นย้ำความสำคัญของความร่วมมือระหว่างเอเชียและยุโรปเพื่อสนับสนุน startups การเงินสีเขียว การศึกษา ตลอดจนการปรับตัวเข้าสู่ยุค Next Normal โดยส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและเศรษฐกิจดิจิทัล

การประชุมผู้นำอาเซม ครั้งที่ ๑๓ ประสบความสำเร็จอย่างดียิ่ง โดยมีผู้แทนระดับผู้นำเข้าร่วมประชุม ๔๒ ราย โดยการประชุมผู้นำอำเซมครั้งถัดไปจะจัดขึ้นในปี ๒๕๖๖ ในภูมิภาคยุโรป

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ