นายกรัฐมนตรีกล่าวถ้อยแถลงในการประชุม Global COVID-19 Summit เปิดตัวเป้าหมายยุติการแพร่ระบาดของโควิด-๑๙ และการฟื้นตัวกลับมาดียิ่งขึ้น

นายกรัฐมนตรีกล่าวถ้อยแถลงในการประชุม Global COVID-19 Summit เปิดตัวเป้าหมายยุติการแพร่ระบาดของโควิด-๑๙ และการฟื้นตัวกลับมาดียิ่งขึ้น

วันที่นำเข้าข้อมูล 23 ก.ย. 2564

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 30 พ.ย. 2565

| 3,792 view

เมื่อวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๔ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ร่วมกล่าวถ้อยแถลงผ่านการบันทึกวีดิทัศน์ล่วงหน้า ในการประชุม Global COVID-19 Summit: Ending the Pandemic and Building Back Better ซึ่งมีนายโจเซฟ ไบเดน ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาเป็นประธาน และมีผู้นำประเทศต่างๆ ทั่วโลก พร้อมด้วยหัวหน้าองค์การระหว่างประเทศและผู้แทนเอกชนเข้าร่วมด้วย

นายกรัฐมนตรีให้คำมั่นที่จะช่วยส่งเสริมความพยายามจากทั่วโลกในการยุติการแพร่ระบาดของโควิด-๑๙ และเตรียมพร้อมรับมือภัยคุกคามทางสุขภาพโลกในอนาคต
ผ่านการดำเนินการเพื่อบรรลุเป้าหมาย ได้แก่ เป้าหมายที่ ๑ การฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-๑๙ ในประเทศไทยให้ได้อย่างน้อยร้อยละ ๗๐ ของประชากรภายในปีนี้
โดยครอบคลุมประชากรทุกกลุ่ม และไม่คำนึงถึงสัญชาติหรือสถานะ เป้าหมายที่ ๒ การเพิ่มกำลังผลิตเวชภัณฑ์และอุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อให้ทุกคนมีเกราะป้องกันและปลอดภัย โดยสามารถกลับมาดำเนินชีวิตใกล้เคียงปกติได้โดยเร็ว ซึ่งที่ผ่านมา ไทยให้ความช่วยเหลือด้านเวชภัณฑ์และความร่วมมือทางวิชาการแก่ประเทศต่าง ๆ กว่า ๑๐ ประเทศ รวมถึงประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งไทยขอให้คำมั่นจะขยายความช่วยเหลือด้านนี้ต่อไป นอกจากนี้ ไทยขอบคุณสหรัฐฯ และมิตรประเทศต่างๆ ที่ให้ความช่วยเหลือกับไทยในช่วงเวลาที่ท้าทายนี้  เป้าหมายสุดท้าย ไทยสนับสนุนการเสริมสร้างความเข้มแข็งในการเตรียมพร้อมและตอบสนองต่อโรคระบาดในทุกระดับ และสนับสนุนกระบวนการจัดทำตราสารระหว่างประเทศว่าด้วยโรคระบาด ภายใต้องค์การอนามัยโลก (WHO) นอกจากนี้ ไทยยังอยู่ระหว่างการแก้ไขพระราชบัญญัติโรคติดต่อเพื่อให้สอดคล้องกับกฎอนามัยระหว่างประเทศและเสริมสร้างความมั่นคงทางสุขภาพโลกมากยิ่งขึ้น

การประชุม Global COVID-19 Summit: Ending the Pandemic and Building Back Better จัดขึ้นในช่วงสัปดาห์ของการประชุมระดับสูงของสมัชชาสหประชาชาติ สมัยสามัญ ครั้งที่ ๗๖ ภายใต้ข้อริเริ่มของประธานาธิบดีสหรัฐฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้นำจากภาคส่วนต่างๆ ทั่วโลกร่วมให้คำมั่นที่จะดำเนินการตามเป้าหมายต่างๆ อันจะนำไปสู่การยุติการแพร่ระบาดของโควิด-๑๙ ที่ส่งผลกระทบอย่างกว้างขวางทั่วโลกมาแล้วเกือบ ๒ ปี โดยมุ่งหวังให้ประเทศต่างๆ ทั่วโลกสามารถฟื้นตัวคืนกลับมาได้อย่างเข้มแข็งและดียิ่งขึ้นกว่าเดิม

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ