นายกรัฐมนตรีจะเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ ๓๗ และการประชุมสุดยอดที่เกี่ยวข้อง

นายกรัฐมนตรีจะเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ ๓๗ และการประชุมสุดยอดที่เกี่ยวข้อง

วันที่นำเข้าข้อมูล 9 พ.ย. 2563

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 28 พ.ย. 2565

| 1,358 view

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มีกำหนดเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ ๓๗ และการประชุมสุดยอดที่เกี่ยวข้อง ผ่านระบบการประชุมทางไกล ระหว่างวันที่ ๑๒ – ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ตามคำเชิญของนายเหวียน ซวน ฟุก นายกรัฐมนตรีเวียดนาม ในฐานะประธานอาเซียน ปี ๒๕๖๓

การประชุมครั้งนี้จะมีผู้นำประเทศสมาชิกอาเซียนจากทั้ง ๑๐ ประเทศ และเลขาธิการอาเซียนเข้าร่วม โดยในส่วนของการประชุมสุดยอดที่เกี่ยวข้อง จะได้หารือกับผู้นำของประเทศคู่เจรจาของอาเซียน ได้แก่ จีน ญี่ปุ่น สาธารณรัฐเกาหลี อินเดีย ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ สหรัฐอเมริกา และรัสเซีย รวมทั้งเลขาธิการสหประชาชาติ

หัวข้อหารือสำหรับการประชุมครั้งนี้คาดว่าจะเน้นการเสริมสร้างความร่วมมือในการรับมือกับการแพร่ระบาดและผลกระทบของโควิด-๑๙ การสร้างความเข้มแข็งในระยะยาวของอาเซียนต่อความท้าทายต่าง ๆ ตลอดจนการสนับสนุนการสร้างประชาคมอาเซียนที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลางและไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง รวมทั้งพัฒนาการในภูมิภาคและระหว่างประเทศที่สำคัญต่าง ๆ

นอกจากนี้ ในวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ นายกรัฐมนตรียังมีกำหนดเข้าร่วมการประชุมผู้นำกรอบความร่วมมือลุ่มน้ำโขงกับญี่ปุ่น ครั้งที่ ๑๒ ซึ่งจะให้ความสำคัญกับการเชื่อมโยงด้านกฎระเบียบ ดิจิทัล ความสัมพันธ์ระดับประชาชน และการสร้างความยั่งยืนในอนุภูมิภาคตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน และการประชุมผู้นำกรอบความร่วมมือลุ่มน้ำโขง-สาธารณรัฐเกาหลี ครั้งที่ ๒ ซึ่งจะให้ความสำคัญกับการขับเคลื่อนความร่วมมือภายใต้ ๓ เสาหลัก ๗ สาขาความร่วมมือ ได้แก่ (๑) วัฒนธรรมและการท่องเที่ยว (๒) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (๓) การเกษตรและการพัฒนาชนบท (๔) โครงสร้างพื้นฐาน (๕) เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร (๖) สิ่งแวดล้อม (๗) ความท้าทายด้านความมั่นคงรูปแบบใหม่ ที่สอดคล้องกับแนวทางของนโยบายมุ่งใต้ใหม่ของสาธารณรัฐเกาหลี

อนึ่ง ก่อนเริ่มการประชุมระดับผู้นำ นายดอน ปรมัตถ์วินัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ จะเข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน การประชุมคณะมนตรีประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน ครั้งที่ ๒๒ และการประชุมคณะมนตรีประสานงานอาเซียน ครั้งที่ ๒๘ ผ่านระบบการประชุมทางไกล ในวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เพื่อเตรียมการสำหรับการประชุมสุดยอดอาเซียน โดยจะหารือเกี่ยวกับความร่วมมือของอาเซียนในการรับมือกับโควิด-๑๙ และการเสริมสร้างประชาคมอาเซียน ตลอดจนแลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับแนวโน้มและประเด็นสำคัญในภูมิภาคและระหว่างประเทศ