เอกอัครราชทูต ณ กรุงนูร์-ซุลตันต้อนรับคณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม สภาผู้แทนราษฎร

เอกอัครราชทูต ณ กรุงนูร์-ซุลตันต้อนรับคณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม สภาผู้แทนราษฎร

วันที่นำเข้าข้อมูล 19 พ.ค. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 19 พ.ค. 2565

| 709 view

เมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เรือเอก ชัชวรรณ สาครสินธุ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงนูร์-ซุลตันให้การต้อนรับท่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และสมาชิกคณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม สภาผู้แทนราษฎร อันประกอบด้วย ๑. นายอัครวัฒน์ อัศวเหม ประธานกรรมาธิการฯ ๒. ศาสตราจารย์ ดร. กนก วงษ์ตระหง่าน รองประธานกรรมาธิการฯ คนที่ ๑ ๓. นางสาวสกุณา สาระนันท์  ๔. นางสาวพิมพ์รพี พันธุ์วิชาติกุล และ ๕. นายสาคร เกี่ยวข้อง ซึ่งเดินทางเยือนคาซัคสถานระหว่างวันที่  ๑๒ – ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เพื่อศึกษาแนวทางส่งเสริมความร่วมมือระหว่างไทยกับคาซัคสถานในด้านการศึกษา วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม การค้า การลงทุน การท่องเที่ยวการกีฬา และศิลปวัฒนธรรม โดยเอกอัครราชทูตฯ ได้ให้ข้อมูลสภาพเศรษฐกิจ การเมือง และสังคมของคาซัคสถาน และแลกเปลี่ยนทัศนะร่วมกัน

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ