สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโดฮา ดำเนินโครงการส่งเสริมความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมฮาลาล เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงทางอาหารระหว่างไทยกับกาตาร์ และขยายโอกาสทางเศรษฐกิจในกาตาร์แก่ผู้ประกอบการไทย

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโดฮา ดำเนินโครงการส่งเสริมความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมฮาลาล เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงทางอาหารระหว่างไทยกับกาตาร์ และขยายโอกาสทางเศรษฐกิจในกาตาร์แก่ผู้ประกอบการไทย

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 18 ก.ย. 2566

| 3,914 view

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโดฮา ได้ดำเนินโครงการส่งเสริมความร่วมมือด้านวิทยาศาสต์และนวัตกรรฮาลาลในระหว่างวันที่ ๑๓-๑๕ กันยายน ๒๕๖๖ โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร. วินัย ดะห์ลัน ผู้อำนวยการและผู้ก่อตั้งศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ศวฮ.) และ ดร. อาณัฐ เด่นยิ่งโยชน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ศวฮ. เข้าร่วมโครงการฯ ซึ่งประกอบด้วยสัมมนาวิชาการในหัวข้อ Thailand’s Shariah-Compliant Innovation การหารือแลกเปลี่ยนแนวทางการขยายความร่วมมือในประเด็นต่าง ๆ กับผู้บริหารระดับสูงจากหน่วยงานด้านการอุดมศึกษาและการสนับสนุนงานวิจัยและนวัตกรรมของกาตาร์ อาทิ มหาวิทยาลัยกาตาร์ (Qatar University) มูลนิธิกาตาร์(Qatar Foundation) มหาวิทยาลัย Hamad Bin Khalifa University และ Qatar Science and Technology Park และการเข้าเยี่ยมคารวะนายศิระ สว่างศิลป์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงโดฮา เพื่อหารือแนวทางต่อยอดการส่งเสริมความร่วมมือเชิงวิชาการระหว่างไทยกับกาตาร์

โครงการฯ ประสบความสำเร็จและได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี โดยสัมมนาวิชาการฯ ดังกล่าวมีผู้เข้าร่วมกว่า ๓๐ คน จากคณะทูตต่างประเทศในกาตาร์ หน่วยงานด้านวิจัยและนวัตกรรมกาตาร์ รวมถึงสื่อมวลชนกาตาร์ ซึ่ง ศวฮ. ย้ำถึงพัฒนาการและความมุ่งมั่นของไทยในการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยและยกระดับมาตรฐานฮาลาลของสินค้าไทย รวมถึงได้สาธิตนวัตกรรมของไทยในการตรวจสอบสารปนเปื้อนในอาหารซึ่งพัฒนาและจดสิทธิบัตรภายใต้ ศวฮ. โดยผู้เข้าร่วมฯ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในมิติต่าง ๆ โดยเฉพาะการสร้างเครือข่ายและนำไปต่อยอดในประเทศของตน นอกจากนี้ ผู้บริหารระดับสูงจากหน่วยงานด้านการอุดมศึกษาและงานวิจัยและนวัตกรรมของกาตาร์ได้แสดงความสนใจและกล่าวย้ำความพร้อมในการขยายความร่วมมือกับ ศวฮ. และหน่วยงานของไทย เพื่อผลักดันความร่วมมือและการสนับสนับด้านเงินทุนเพื่อการต่อยอดงานวิจัยฯ สู่การบริการและสินค้าเชิงพาณิชย์ ทั้งในการตรวจสอบการปนเปื้อนในอาหาร นวัตกรรมเพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมสีเขียวและความมั่นคงทางอาหาร และการส่งเสริมโอกาสทางธุรกิจแก่ผู้ประกอบการไทยและกาตาร์

ทั้งนี้ นับเป็นครั้งแรกที่สถานเอกอัครราชทูตฯ และ ศวฮ. ร่วมจัดกิจกรรมในลักษณะดังกล่าว ซึ่งเป็นโอกาสอันดีในการขยายเครือข่ายความร่วมมือด้านวิชาการ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมฮาลาลของไทยกับกาตาร์ นอกจากนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ มุ่งมั่นดำเนินโครงการฯ ดังกล่าวเพื่อวางรากฐานที่สำคัญในการต่อยอดสู่ผลประโยชน์ที่เป็นรูปธรรมในอนาคตระหว่างสองประเทศ และสอดคล้องกับเป้าหมายของรัฐบาลไทย รวมถึง Qatar Vision 2030 ทั้งในด้านการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และการพัฒนาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมฮาลาลทั้งในรูปแบบทวิภาคีและไตรภาคี การพัฒนาทรัพยากรบุคคลทั้งในระดับผู้เชี่ยวชาญ นักวิจัย นักเรียนนักศึกษา ตลอดจนผู้ประกอบการขนาดเล็กและกลาง รวมถึงการเสริมสร้างผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจระหว่างไทยกับกาตาร์

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ