กงสุลใหญ่ ณ เมืองฟูกูโอกะ เยือนจังหวัดโอกินาวะอย่างเป็นทางการ พร้อมจัดหน่วยให้บริการกงสุลสัญจร

กงสุลใหญ่ ณ เมืองฟูกูโอกะ เยือนจังหวัดโอกินาวะอย่างเป็นทางการ พร้อมจัดหน่วยให้บริการกงสุลสัญจร

วันที่นำเข้าข้อมูล 3 ส.ค. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 3 ส.ค. 2565

| 553 view

เมื่อวันที่ ๒๖-๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕ นายโสรัจ สุขถาวร กงสุลใหญ่ ณ เมืองฟูกูโอกะ พร้อมด้วยข้าราชการสถานกงสุลใหญ่ฯ และเจ้าหน้าที่ ได้เดินทางเยือนจังหวัดโอกินาวะ โดยได้พบหารือกับผู้บริหารภาครัฐ ภาคเอกชนสถาบันการศึกษา รวมทั้งพบเยี่ยมผู้แทนนักศึกษาและชุมชนไทยในจังหวัดโอกินาวะ เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ไทย–โอกินาวะอย่างรอบด้าน

ในช่วงเช้าวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕ กงสุลใหญ่ฯ ได้เข้าพบนาย ITOKAZU Goichi ประธานบริษัท Ryubo Holding โดยได้หารือเกี่ยวกับความร่วมมือทางธุรกิจกับไทยในด้านแลกเปลี่ยนการค้า การนำเข้า-ส่งออกสินค้าและผลิตภัณฑ์ทั้งจากญี่ปุ่นมาไทยและจากไทยไปญี่ปุ่น รวมทั้งโอกาสทางธุรกิจในช่วงหลังสถานการณ์โควิด ซึ่งสถานกงสุลใหญ่ฯ พร้อมส่งเสริมและสนับสนุนเพื่อให้เกิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจและการค้าระหว่างภาคธุรกิจของทั้งสองฝ่าย

ต่อมาในช่วงบ่าย กงสุลใหญ่ฯ ได้พบหารือกับนาย UEMA Masaru รองประธาน และผู้บริหารสภาหอการค้าและอุตสาหกรรมนาฮา โดยมีนาย SAKUMOTO Takeshi อดีตกงสุลกิตติมศักดิ์ ณ เมืองนาฮา เข้าร่วมด้วย โดยได้หารือเกี่ยวกับการส่งเสริมความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ การค้า และการลงทุนระหว่างไทยกับจังหวัดโอกินาวะ ซึ่งสถานกงสุลใหญ่ฯ พร้อมเป็นจุดประสานงานกับหน่วยราชการต่าง ๆ ของไทย และยินดีประสานข้อมูลฝ่ายไทยที่เป็นประโยน์ต่อภาคธุรกิจของญี่ปุ่นเพื่อประกอบการพิจารณาดำเนินธุรกิจ การค้า และการลงทุนในประเทศไทยต่อไป

ในช่วงค่ำของวันเดียวกัน กงสุลใหญ่ฯ ได้พบเยี่ยมผู้แทนชุมชนไทยในจังหวัดโอกินาวะ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นคู่สมรสของทหารและเจ้าหน้าที่ในฐานทัพสหรัฐฯ ในจังหวัดโอกินาวะ โดยเป็นโอกาสให้คนไทยได้พบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับการใช้ชีวิตประจำวัน และส่งเสริมการรวมกลุ่มของคนไทยเพื่อให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ในโอกาสนี้ กงสุลใหญ่ฯ ขอให้ผู้แทนชุมชนไทยร่วมเป็นเครือข่ายประสานงานของสถานกงสุลใหญ่ฯ เพื่อช่วยประชาสัมพันธ์ข่าวสารและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องให้คนไทยในพื้นที่ได้รับทราบกันอย่างทั่วถึง

สำหรับภารกิจในวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕ กงสุลใหญ่ฯ ได้เข้าเยี่ยมคารวะนาย IKEDA Takekuni รองผู้ว่าราชการจังหวัดโอกินาวะ เพื่อแนะนำตัวและแลกเปลี่ยนทัศนะเกี่ยวกับการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับจังหวัดโอกินาวะในทุก ๆ ด้าน อาทิ ด้านเศรษฐกิจ วิชาการ วัฒนธรรม และการท่องเที่ยว รวมทั้งขอบคุณจังหวัดโอกินาวะที่ให้การดูแลคนไทยที่พำนักอยู่ในจังหวัดฯ ด้วยดี โดยจังหวัดโอกินาวะมีแผนการที่จะจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์กับไทยอย่างต่อเนื่อง

ต่อมากงสุลใหญ่ฯ ได้พบกับ ศ. NISHIDA Mutsumi อธิการบดีมหาวิทยาลัยริวกิว โดยได้หารือเกี่ยวกับความร่วมมือด้านการศึกษา และการสร้างเครือข่ายนักวิชาการระหว่างสองประเทศ พร้อมขอบคุณมหาวิทยาลัยฯ ที่ได้ดูแลนักศึกษาไทยเป็นอย่างดี โดยชื่นชมมหาวิทยาลัยที่ยังคงรักษาความสัมพันธ์และดำเนินกิจกรรมความร่วมมือด้านวิชาการกับสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ของไทยแม้ในช่วงการแพร่ระบาดของ COVID-19 โดยเชื่อว่าเมื่อสถานการณ์ดีขึ้นจะมีการแลกเปลี่ยนของนักศึกษา อาจารย์ และนักวิจัยระหว่างกันเพิ่มมากขึ้นด้วยเช่นเดียวกัน จากนั้นกงสุลใหญ่ฯ ได้พบปะกับผู้แทนนักศึกษาไทยในมหาวิทยาลัยริวกิว ซึ่งส่วนใหญ่เป็นนักศึกษาแลกเปลี่ยนหลักสูตรระยะสั้น พร้อมรับทราบสภาพความเป็นอยู่ที่ดีและความคืบหน้าด้านการศึกษาของนักศึกษาไทย โดยกงสุลใหญ่ฯ ได้ให้ขอให้นักศึกษาไทยเก็บเกี่ยวประสบการณ์ในช่วงที่ศึกษาในญี่ปุ่นให้มากที่สุด เพื่อพัฒนาตนเองและเสริมสร้างทักษะที่เป็นประโยชน์ต่อการประกอบอาชีพในอนาคต

และในช่วงท้ายของการเยือนฯ กงสุลใหญ่ฯ ได้เข้าพบนาย SAKUMOTO Gaku ประธานสมาคมผู้ผลิตเหล้าอาวาโมริ โดยได้หารือเกี่ยวกับแนวทางการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับญี่ปุ่นโดยใช้เหล้าอาวาโมริ ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นของจังหวัดโอกินาวะที่ใช้ข้าวไทยเป็นวัตถุดิบในการผลิต อีกทั้งยังเป็นเสมือนสัญลักษณ์ของความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นและยาวนานระหว่างไทยกับโอกินาวะตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยากับอาณาจักรริวกิวอีกด้วย

ในโอกาสการเยือนจังหวัดโอกินาวะครั้งนี้ สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้จัดหน่วยให้บริการกงสุลสัญจรที่อาคาร Tenbusu เมืองนาฮา เพื่อให้บริการด้านกงสุล ได้แก่ การทำหนังสือเดินทาง งานนิติกรณ์  และการแจ้งเกิด รวมทั้ง
อำนวยความสะดวกแก่คนไทยในจังหวัดโอกินาวะให้สามารถเข้าถึงบริการของสถานกงสุลใหญ่ฯ อีกทั้งช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทางของคนไทยในจังหวัดโอกินาวะ โดยมีคนไทยลงทะเบียนและเข้ามาใช้บริการฯ อย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลา ๒ วันทำการ

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ