สถานเอกอัครราชทูต ณ คูเวต จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงแพทย์และสุขภาพในประเทศไทย

สถานเอกอัครราชทูต ณ คูเวต จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงแพทย์และสุขภาพในประเทศไทย

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 18 มิ.ย. 2567

| 639 view

สถานเอกอัครราชทูต ณ คูเวต จัดการประชุมหารือเพื่อส่งเสริมการสร้างเครือข่ายธุรกิจและการท่องเที่ยวเชิงแพทย์และสุขภาพในประเทศไทย ซึ่งเป็นกิจกรรมคู่ขนานกับ The 13th Kuwait Medica Conference & Exhibition ระหว่างวันที่ ๕ - ๗ มิถุนายน ๒๕๖๗ โดยมีโรงพยาบาลเอกชนของไทยเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวจำนวน ๕ แห่ง คือ โรงพยาบาลกรุงเทพ โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต โรงพยาบาลปิยะเวท โรงพยาบาลบางปะกอก ๙ อินเตอร์เนชั่นแนล และโรงพยาบาลสุขุมวิท ซึ่ง ททท. สำนักงานดูไบ เดินทางไปร่วมประชุมหารือและจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวไทยด้วย ซึ่งเห็นว่า ชาวคูเวตจำนวนมานิยมเดินทางไปท่องเที่ยวเชิงแพทย์และสุขภาพในประเทศไทย ทั้งภายใต้สวัสดิการภาครัฐ ระบบประกันสุขภาพ ตลอดจนการเดินทางไปรักษาพยาบาลและฟื้นฟูสุขภาพด้วยตนเอง คูเวตจึงมีศักยภาพที่จะขยายความร่วมมือกับไทยในด้านนี้อีกมาก และมีโอกาสใหม่ ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การแพทย์เฉพาะทาง การดูแลสุขภาพและความงามแบบองค์รวม ตลอดจนการเปิดบริการฟื้นฟูสุขภาพที่คูเวต

นายเอกพล พูลพิพัฒน์ เอกอัครราชทูตฯ ได้ร่วมพิธีเปิด The 13th Kuwait Medica Conference & Exhibition ซึ่งโรงพยาบาลทั้ง ๕ แห่งเข้าร่วมนำเสนอบริการด้านการแพทย์และสุขภาพในไทยด้วย และได้กล่าวเปิดงานการสร้างเครือข่ายธุรกิจ ซึ่งเป็นการแถลงข่าวต่อสื่อมวลชน เกี่ยวกับความก้าวหน้าของการท่องเที่ยวเชิงแพทย์และสุขภาพในประเทศไทย ในโอกาสนี้ นางสาวสุทิภา ธีรภัทรสกุล รองผู้อำนวยการ ททท. สำนักงานดูไบ ได้ให้ข้อสนเทศเกี่ยวกับนโยบายของภาครัฐในการส่งเสริมการท่องเที่ยวด้านนี้ นอกจากนั้น ผู้บริหารและผู้แทนโรงพยาบาลต่าง ๆ ได้ให้ข้อมูลเพื่อประชาสัมพันธ์ความก้าวหน้าของนวัตกรรมและบริการทางการแพทย์ด้วยมาตรฐานระดับนานาชาติ ได้แก่ นายแพทย์วิทิต อรรถเวชกุล CEO โรงพยาบาลปิยะเวช นายแพทย์ภมรศักดิ์ เธียรประสิทธิ์ CEO โรงพยาบาลสุขุมวิท ดร.อนันต์ สะเล็ม ผู้อำนวยการฝ่ายต่างประเทศ โรงพยาบาลบางปะกอก ๙ อินเตอร์เนชั่นแนล นายอัชรอฟ ยุมยวง โรงพยาบาลกรุงเทพ และนายแพทย์พิริยะ อธิสุข โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต โดยสื่อมวลชนคูเวตได้นำไปรายงานในสื่อต่าง ๆ ในคูเวตเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเชิงแพทย์และสุขภาพของไทยอย่างกว้าง

 

Thailand Medical, Healthcare and Wellness Tourism

The Royal Thai Embassy in Kuwait organized "Thailand Medical, Healthcare and Wellness Tourism Networking 2024"  concurrent wit the 13th Kuwait MEDICA Conference & Exhibition, on 6 - 7 June 2024 at the Boulevard Ballroom in Salmiyah.

His Excellency Mr. Ekapol Poolpipat, Ambassador of Thailand to Kuwait, highlighted in the opening remarks that Thailand's efforts to maintain the world's class medical and wellness tourist destinations and service. In 2023, 20 million tourists visited Thailand which included 79,255 Kuwaitis, a substantial increase from 44,334 Kuwaitis in 2022. The Royal Thai government has commited to promote medical tourism as one of the "New Engine of Growth" and Thailand as the International Medical Hub. Ms. Sutipa Teerapatsakul, Deputy Director of Tourism Authority of Thailand in Dubai highlighted that Thailand attributes its growth in medical tourism due to its high standard medical care, affordability and accessibility, customized medical packages, advanced technologies and world class hospitality.

The event provided a platform for speakers from 5 Thai private hospitals, namely Dr. Witit Artavatkun, CEO of Piyavate Hospital, Dr. Phamornsak Thienprasiddhi, CEO of Sukuvit Hospital, Dr. Anan Salem of BPK9 International Hospital, Mr. Achrof Yumyuang of Bangkok Hospital, Dr. Piriya Atisook of Bangkok Hospital Phuket. Each speaker gave update information fo their excellence in medical, health and wellness expertise and services of those hospitals. They welcomed foreign medical tourists who want to invest their health and improve their wellbeing. Also, they expressed their wishes to strengthen cooperation and partnership with Kuwaiti couterparts on medical and wellness tourism.

 

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ