การฉลองครบรอบ ๓๐ ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐสโลวัก

การฉลองครบรอบ ๓๐ ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐสโลวัก

วันที่นำเข้าข้อมูล 27 ก.ย. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 27 ก.ย. 2566

| 1,815 view

เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๖ นางวิลาวรรณ มังคละธนกุล เอกอัครราชทูตแห่งราชอาณาจักรไทยประจำสาธารณรัฐสโลวัก เป็นเจ้าภาพจัดงานฉลองครบรอบ ๓๐ ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐสโลวัก ณ โรงแรมเดวิน กรุงบราติสลาวา

เอกอัครราชทูตฯ กล่าวสุนทรพจน์โดยย้ำว่า กว่า ๓๐ ปีที่ความสัมพันธ์ระหว่างไทย-สโลวาเกียพัฒนาไปอย่างราบรื่นฉันท์มิตร โดยในระหว่างปี ๒๕๕๕ – ๒๕๕๗ ถือเป็นช่วงสำคัญยิ่งในประวัติศาสตร์การทูตไทยที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ทรงดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตแห่งราชอาณาจักรไทยประจำสาธารณรัฐสโลวัก โดยทรงมีคุณูปการต่อการส่งเสริมความสัมพันธ์ไทย-สโลวาเกียทั้งในระดับทวิภาคีและพหุภาคีให้มีพลวัตก้าวหน้า เอกอัครราชทูตฯ แสดงความมุ่งมั่นที่จะสืบสานพระปณิธานของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ในการกระชับความร่วมมือกับสโลวาเกียในทุกมิติ

ทั้งนี้ ในการส่งเสริมปฏิสัมพันธ์ระดับประชาชนและการส่งเสริมความร่วมมือด้านการท่องเที่ยว เอกอัครราชทูตฯ เห็นว่า แม้ทั้งสองฝ่ายมีจำนวนนักท่องเที่ยวระหว่างกันเพิ่มขึ้น แต่ยังมีศักยภาพที่จะร่วมมือกันมากขึ้น โดยชี้ว่า ไทยมีความเป็นเลิศสำหรับผู้ที่นิยมทำงานในสถานที่พักผ่อน (workation) รวมถึงผู้เกษียณอายุ ปัจจุบัน ไทยอยู่ระหว่างการหารืออย่างใกล้ชิดกับสหภาพยุโรป (EU) เพื่อรื้อฟื้นการเจรจาข้อตกลงยกเว้นการตรวจลงตราเข้าเขตเชงเกนสำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางไทย ซึ่งจะเอื้อให้นักท่องเที่ยวไทยเดินทางเข้ายุโรปสะดวกขึ้นและกระชับความสัมพันธ์ไทย - EU ให้ใกล้ชิดกันยิ่งขึ้น นอกจากนี้ เอกอัครราชทูตฯ สนับสนุนให้สโลวาเกียใช้โอกาสจากการที่ไทยมียุทธศาสตร์ส่งเสริมการลงทุน ๕ ปี (ปี ๒๕๖๖-๒๕๗๐) มาลงทุนที่ไทยในภาคอุตสาหกรรมเทคโนโลยีขั้นสูง เศรษฐกิจสีเขียว และอุตสาหกรรมอัจฉริยะ ทั้งนี้ เอกอัครราชทูตฯ เห็นว่าการฟื้นฟูการเจรจาความตกลงเขตการค้าเสรี ไทย-EU จะเป็นประโยชน์แก่ทั้งสองฝ่ายและเมื่อแล้วเสร็จจะช่วยกระชับความเป็นหุ้นส่วนไทย-EUให้แน่นแฟ้นมากขึ้น

โอกาสนี้ นายบอริส คอลลาร์ ประธานสภาแห่งชาติสาธารณรัฐสโลวัก กล่าวแสดงความยินดีต่อความสัมพันธ์ทวิภาคีของทั้งสองประเทศตลอด ๓ ทศวรรษที่ผ่านมา และแสดงความขอบคุณไทยที่เป็นหนึ่งในกลุ่มประเทศแรกที่ยอมรับการประกาศเอกราชของสโลวาเกียเมื่อปี ๒๕๓๖ โดยประธานสภาแห่งชาติฯ แสดงเจตนารมณ์ที่จะสนับสนุนการขยายความสัมพันธ์ไทย-สโลวาเกียให้ครอบคลุมทุกด้าน นอกจากนี้ ได้ชื่นชมความมั่งคั่งทางวัฒนธรรม และความสวยงามของประเทศไทย อีกทั้ง สดุดีพระกรณียกิจและพระเกียรติคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา อดีตองค์เอกอัครราชทูตแห่งราชอาณาจักรไทยประจำสาธารณรัฐสโลวัก ในการกระชับความสัมพันธ์ไทย-สโลวาเกีย พร้อมทั้งถวายพระพรให้ทรงหายประชวรโดยเร็ว

ในงานนี้ เอกอัครราชทูตฯ ได้สาธิตการประกอบอาหารไทย ได้แก่ แกงเขียวหวานไก่ และยำผลไม้รวม ซึ่งสามารถใช้วัตถุดิบที่หาซื้อได้จากตลาดสโลวาเกีย พร้อมกันนี้ ยังมีกิจกรรมจับคู่อาหารไทยกับไวน์ที่ผลิตในสโลวาเกีย นอกจากนี้ ทีมประเทศไทยได้จัดแสดงสินค้าไทยและข้อมูลประชาสัมพันธ์สถานที่ท่องเที่ยวของไทยโดยได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ และสำนักงาน ททท. ณ กรุงปราก

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ