การดำเนินโครงการส่งเสริมศักยภาพด้านนวัตกรรมการเกษตรและอาหารของไทย

การดำเนินโครงการส่งเสริมศักยภาพด้านนวัตกรรมการเกษตรและอาหารของไทย

วันที่นำเข้าข้อมูล 27 ก.ย. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 27 ก.ย. 2566

| 2,538 view
เมื่อวันที่ ๒-๙ กันยายน ๒๕๖๖ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเวลลิงตัน ได้นำคณะผู้เชี่ยวชาญจากธุรกิจด้านการเกษตรของนิวซีแลนด์ เยือนประเทศไทย เพื่อศึกษาโอกาสและส่งเสริมความร่วมมือด้านนวัตกรรมการเกษตรระหว่างไทย - นิวซีแลนด์ โดยคณะผู้เชี่ยวชาญได้พบปะแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็นกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของไทยทั้งภาครัฐ (กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล) ภาคเอกชน (สมาคมธุรกิจนิวซีแลนด์ – ไทย ผู้ประกอบการภาคเกษตรและเกษตรกรไทย) และภาควิชาการ ผ่านกิจกรรมเสริมสร้างเครือข่ายและจับคู่ธุรกิจ รวมถึงทัศนศึกษาฟาร์มตัวอย่างและศูนย์การเรียนรู้ด้านการเกษตรของไทย ได้แก่ นาเฮียใช้ (ศูนย์เรียนรู้วิถีชีวิตและจิตวิญญาณชาวนาไทย) หมู่บ้านอนุรักษ์ควายไทย จ. สุพรรณบุรี สวนมะพร้าว Aromatic Coconut Farm (สถาบันการเรียนรู้มะพร้าวน้ำหอมอินทรีย์ ครบวงจร) จ. ราชบุรี ฟาร์มคูโบต้า จ. ชลบุรี และสวนส้มโอสระแก้ว จ. สระแก้ว
 
การเยือนของคณะผู้เชี่ยวชาญเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อภาคเกษตรกรรมของไทย เกษตรกรไทยได้ตระหนักและเรียนรู้ประสบการณ์การใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตรของนิวซีแลนด์ เพื่อยกระดับการเกษตรกรรมของไทยให้มีความก้าวหน้า ยั่งยืน และเป็นสากลยิ่งขึ้น ในรูปแบบของการเกษตรอัจฉริยะ (smart farming) โดยคำนึงถึงการลดต้นทุนการผลิต เพิ่มผลิตผลทางการเกษตรและรายได้เกษตรกร และการเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ภายใต้โมเดลเศรษฐกิจ Bio-Circular-Green (BCG) โดยนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัยมาประยุกต์ใช้ในกระบวนการการทำเกษตรกรรม ซึ่งคณะผู้เชี่ยวชาญได้เล็งเห็นถึงโอกาสและศักยภาพในขยายการร่วมมือด้านนวัตกรรมเกษตรในด้านต่าง ๆ ได้แก่ การนำดิจิทัลแพล็ตฟอร์มและฐานข้อมูลสารสนเทศมาใช้ในการพยากรณ์สภาพอากาศและปรับปริมาณการใช้ปุ๋ย สารเคมี และยาฆ่าแมลง (บ. Hortplus) การใช้เทคโนโลยีปฏิกรณ์เครื่องกรองน้ำชีวภาพ เพื่อบำบัดและบริหารจัดการน้ำสำหรับการชลประทานและอุตสาหกรรมการเกษตร (บ. eClean) การนำปุ๋ยจุลินทรีย์ฮิวเมตจากเกาะใต้ของนิวซีแลนด์ มาทดลองใช้กับไร่พืชสวนของไทยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร (บ. Southern Humates) และการบริหารจัดการซัพพลายเชนโคนมและโคเนื้อแบบครบวงจร (บ. PinnacleAg) ซึ่งคณะผู้เชี่ยวชาญมีความกระตือรือร้นที่จะต่อยอดการเยือนดังกล่าว เพื่อส่งเสริมความร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆ ด้านการเกษตรของไทยให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป
 
 
On 2-9 September 2023, the Royal Thai Embassy led a delegation of New Zealand agritech experts to visit Thailand to seek opportunities for enhancing cooperation on agricultural innovation between Thailand and New Zealand. Throughout the visit, the delegation met with various Thai agencies from the public, private, and academic sectors, as well as visited several model farms and learning centers, namely the Na Hia Chai Farm (Thai Farmer's Way of Life and Spirit Learning Center), Thai Water Buffalo Preservation Village in Suphan Buri Province, Aromatic Coconut Farm in Ratchaburi Province, Kubota Farm in Chonburi Province, and Sa Kaeo Pomelo Farm in Sa Kaeo Province.
 
The visit was beneficial to both the delegates and the Thai agricultural sector and farmers, with in-depth discussions and exchange of views and knowledge leading to further opportunities for concrete cooperation in the area of smart and sustainable farming that will help elevate Thai agriculture to align with international standards under the Thai government’s Bio-Circular-Green (BCG) Economy Model. Thai farmers, agribusinesses, and officials were able to learn more about New Zealand’s agritech advancement and innovations in four different areas, namely AI digital platform for weather and Integrated Pest Management solutions (Hortplus), bioreactor for water monitoring and filtration system (eClean), humates biofertilizer for increasing crop productivity (Southern Humates), and cattle supply chain management consultancy (PinnacleAg). The delegates expressed their keen interest to further cooperate with Thailand, with the common goal to boost productivity and increase farmers’ income while lessening the impact on the environment.

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ