นายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเดินทางเยือนไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาลไทย ระหว่างวันที่ ๑ - ๒ มิถุนายน ๒๕๖๕

นายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเดินทางเยือนไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาลไทย ระหว่างวันที่ ๑ - ๒ มิถุนายน ๒๕๖๕

วันที่นำเข้าข้อมูล 29 พ.ค. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 29 พ.ค. 2565

| 22,062 view

นายพันคำ วิพาวัน นายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและภริยา มีกำหนดเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาล ตามคำเชิญของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ระหว่างวันที่ ๑ – ๒ มิถุนายน ๒๕๖๕

คณะของนายกรัฐมนตรี สปป. ลาว จะประกอบด้วยรัฐมนตรีจากหลายกระทรวงที่สำคัญซึ่งสะท้อนว่าทั้งไทยและ สปป. ลาวให้ความสำคัญต่อการเยือนครั้งนี้และความร่วมมือที่ใกล้ชิดทั้งในระดับทวิภาคีและในภูมิภาค นอกจากนี้ จะมีคณะนักธุรกิจชั้นนำของสปป. ลาว ร่วมเดินทางมาพร้อมกับนายกรัฐมนตรี สปป. ลาวในครั้งนี้ด้วย

ในวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ นายกรัฐมนตรี สปป. ลาวมีกำหนดร่วมพิธีต้อนรับอย่างเป็นทางการและหารือข้อราชการกับพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่ทำเนียบรัฐบาล หลังจากนั้น นายกรัฐมนตรีจะเป็นเจ้าภาพงานเลี้ยงอาหารค่ำเพื่อเป็นเกียรติแก่นายกรัฐมนตรี สปป. ลาวและคณะ ในโอกาสนี้ ทั้งสองฝ่ายจะได้หารือความร่วมมือทุกมิติความสัมพันธ์ที่สำคัญ อาทิ การยกระดับความสัมพันธ์ไทย – สปป. ลาว เป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาและการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน การส่งเสริมการค้าการลงทุน การส่งเสริมการไปมาหาสู่กันระหว่างประชาชนและการอำนวยความสะดวกในการขนส่งสินค้าระหว่างกัน เพื่อสนับสนุนเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่ชายแดน การส่งเสริมความเชื่อมโยงในภูมิภาคและการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานโดยเฉพาะการเชื่อมต่อรถไฟลาว-จีนกับระบบรางของไทย การส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ความร่วมมือด้านแรงงาน การท่องเที่ยว การสาธารณสุข การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

นอกจากนี้ จะมีการจัดกิจกรรมคู่ขนานที่สำคัญในวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ คือ นายกรัฐมนตรี สปป. ลาวจะเข้าร่วมพิธีรับมอบปริญญารัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในฐานะผู้นำที่โดดเด่นในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของ สปป. ลาวให้ก้าวหน้าด้วยการวางรากฐานด้านการศึกษา และกิจกรรมเสวนาระหว่างภาคธุรกิจไทยกับลาว เพื่อหารือแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับโอกาสทางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุนระหว่างไทยกับ สปป. ลาว โดยเฉพาะในบริบทความเชื่อมโยงด้านการคมนาคมขนส่งที่กำลังพัฒนารุดหน้าอย่างรวดเร็วในภูมิภาคโดยเฉพาะการใช้ประโยชน์จากโครงการรถไฟลาว - จีน อีกทั้งเป็นโอกาสในการเสริมสร้างเครือข่ายระหว่างภาคเอกชนของทั้งสองประเทศ เพื่อนำไปสู่ความร่วมมือที่เป็นรูปธรรมและเป็นประโยชน์ร่วมกัน

การเยือนครั้งนี้เป็นการเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการครั้งแรกของนายพันคำ วิพาวัน ในฐานะนายกรัฐมนตรี สปป. ลาว จึงถือเป็นโอกาสที่สำคัญอย่างยิ่งที่ผู้นำของทั้งสองประเทศจะได้กระชับความสัมพันธ์และร่วมกำหนดวิสัยทัศน์ในการขับเคลื่อนความสัมพันธ์ไทย – ลาวให้ก้าวหน้าต่อไปโดยเฉพาะในบริบทการฟื้นฟูเศรษฐกิจจากสถานการณ์โรคติดเชื้อโควิด-๑๙ และการเสริมสร้างความเข้มแข็งในการรับมือกับความผันผวนของสถานการณ์ระหว่างประเทศในปัจจุบัน

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ