ผลการประกวดภาพถ่าย ๙๐ ปี ความสัมพันธ์ไทย-สวิตเซอร์แลนด์

ผลการประกวดภาพถ่าย ๙๐ ปี ความสัมพันธ์ไทย-สวิตเซอร์แลนด์

19 ก.ค. 2564

544 view

กระทรวงการต่างประเทศ ร่วมกับสมาคมภาพถ่ายแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ สถานเอกอัครราชทูตสวิตเซอร์แลนด์ประจำประเทศไทย และการท่องเที่ยวแห่งสวิตเซอร์แลนด์ จัดการประกวดภาพถ่ายเนื่องในโอกาสครบรอบ ๙๐ ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-สวิตฯ ภายใต้หัวข้อ “๙๐ ปี ความสัมพันธ์ไทย-สวิตฯ: คิดถึงกันเสมอ” ซึ่งเปิดโอกาสให้สาธารณชนส่งผลงานที่แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ที่ราบรื่นและแน่นแฟ้นระหว่างไทยกับสวิตเซอร์แลนด์ในมิติต่าง ๆ

บัดนี้ คณะกรรมการ ซึ่งประกอบด้วย ๑) นางจุฬามณี ชาติสุวรรณ อธิบดีกรมยุโรป ๒) นางเฮเลเนอ บุดลีเกอร์ อาร์ทิเอดา เอกอัครราชทูตสวิตเซอร์แลนด์ประจำประเทศไทย ๓) นายดาว วาสิกศิริ นายกสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ๔) นายณภัชป์ศักดิ์ เลขาธิการสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และ ๕) นายวรรณพงษ์ สุรโรจน์ประจักษ์ กรรมการบริหารสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ตัดสินการประกวดภาพถ่ายดังกล่าวแล้ว และได้ประกาศผลผู้ชนะที่ http://www.rpst.or.th/thai-swiss-relations-photo-contest/

รายชื่อผู้ได้รับรางวัล ได้แก่
- รางวัลชนะเลิศ จำนวน ๑ รางวัล ได้แก่ นายชัชวาล เชวงศักดิ์สงคราม รางวัล ได้รับเงินรางวัล ๑๐,๐๐๐ บาท บัตรโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ไทย-สวิตเซอร์แลนด์ ๑ ที่นั่ง และบัตรผ่านรถไฟสวิตเซอร์แลนด์ชั้นหนึ่ง สำหรับ ๘ วัน ๒ ใบ (ใช้ได้ภายในปี ๒๕๖๕)

- รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๑ จำนวน ๑ รางวัล ได้แก่ นาย ศุภณัฐ วงศานุพัทธ์ ได้รับเงินรางวัล ๘,๐๐๐ บาท และนาฬิกา Swatch ๑ เรือน

- รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๒ จำนวน ๑ รางวัลได้แก่ นางสาวชุติกาญจน์ มนต์ประสิทธิ ได้รับเงินรางวัล ๕,๐๐๐ บาทและบัตรกำนัลพักค้างคืนสุดสัปดาห์ที่โรงแรม ๕ ดาวในกรุงเทพฯ

- รางวัลชมเชย จำนวน ๑๕ รางวัล เงินรางวัลจำนวนเงิน ๑,๐๐๐ บาท และมีดสวิส Victorinox ได้แก่
นายกชกร ปัญญางาม
นายกมล ตั้งกิจงามวงศ์
นายคีรีขันธ์ ไชยพร
นายชูศักดิ์ อุทัยภาณุมาศ
นายพงษ์ฤทธิ์ เผือกพงษ์
นายพัฒนศักดิ์ สุขศรี
นางสาววรรนธนี อภิวัฒนเสวี
นางสาววลัยรัตน์ มาลัยหอม
นายศักดิ์นิรันดร์ คุ้มเมือง
นายศิริเลิศ ผลสิน
นายสุกฤษฎิ์ หิรัญสารพงศ์
นายสุนันท์ กิขุนทด
นายเอกรินทร์ เอกอัจฉริยะวงศ์
นายอาทิมา จันทรงาม
นายอิสระ พิทยศิริ
และผู้ชนะแต่ละรายจะได้รับหน้ากากผ้าลายสวิสคนละ ๑ ชิ้น

กระทรวงการต่างประเทศขอแสดงความยินดีต่อผู้ที่ได้รับรางวัลทุกท่าน

 

รางวัลชนะเลิศ

winner 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๑

2nd

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๒

3rd

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ