นายกรัฐมนตรีและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนเห็นพ้องเรื่อง การดำเนินการเพื่อมุ่งสู่การเป็นประชาคมที่มีอนาคตร่วมกันไทย - จีนเพื่อนำไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนยิ่งขึ้น

นายกรัฐมนตรีและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนเห็นพ้องเรื่อง การดำเนินการเพื่อมุ่งสู่การเป็นประชาคมที่มีอนาคตร่วมกันไทย - จีนเพื่อนำไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนยิ่งขึ้น

วันที่นำเข้าข้อมูล 19 พ.ย. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 20 พ.ย. 2565

| 13,124 view

เมื่อวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้พบหารือกับนายสี จิ้นผิง ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ณ ตึกภักดีบดินทร์ ทำเนียบรัฐบาล ในโอกาสที่ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนเยือนไทยเพื่อเข้าร่วมการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปคที่ไทยเป็นเจ้าภาพ

 

ในโอกาสนี้ นายกรัฐมนตรีกล่าวรู้สึกเป็นเกียรติที่ให้การต้อนรับและหารือกับประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนในการเยือนไทย และแสดงความยินดีต่อผลสำเร็จของการประชุมสมัชชาใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์จีน ครั้งที่ ๒๐ และการที่ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์จีนและประธานคณะกรรมาธิการกลางแห่งชาติจีนเป็นสมัยที่ ๓ ขณะที่ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนยินดีที่ได้เยือนไทยอีกครั้งหลังจากที่เคยเยือนสมัยดำรงตำแหน่งรองประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนเมื่อ ๑๑ ปีที่แล้ว และถือเป็นการเยือนไทยของประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนในรอบ ๑๙ ปี พร้อมทั้งแสดงความยินดีต่อความสำเร็จของการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเอเปคของไทย

 

ทั้งสองฝ่ายยินดีต่อพัฒนาการของการเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์อย่างรอบด้านระหว่างไทยกับจีน และเห็นพ้องต่อการดำเนินการเพื่อมุ่งสู่การเป็นประชาคมที่มีอนาคตร่วมกันไทย - จีนเพื่อนำไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนยิ่งขึ้น พร้อมย้ำความสำคัญของการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการร่วมว่าด้วยความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ไทย - จีน ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๖๙) และแผนความร่วมมือว่าด้วยการร่วมกันส่งเสริมเส้นทางเศรษฐกิจสายไหมและเส้นทางสายไหมทางทะเลแห่งศตวรรษที่ ๒๑ ซึ่งลงนามในช่วงการเยือนครั้งนี้

ให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม

 

 ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องที่จะส่งเสริมความร่วมมือด้านต่าง ๆ ทั้งการแลกเปลี่ยนการเยือนระดับสูง การส่งเสริมการค้า การลงทุน และความเชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานและการอำนวยความสะดวกด้านศุลกากรเพื่อขับเคลื่อนแนวคิดระเบียงการพัฒนาความเชื่อมโยงไทย-ลาว-จีน รวมถึงเศรษฐกิจดิจิทัล รถยนต์พลังงานใหม่ และปัญญาประดิษฐ์ (AI) และการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชนโดยเฉพาะเยาวชนเพื่อเสริมสร้างมิตรภาพและความเข้าใจอันดีระหว่างสองประเทศ ตลอดจนการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการลดความยากจน การปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติ ซึ่งรวมถึงยาเสพติด การพนันออนไลน์ และขบวนการหลอกลวงทางโทรศัพท์ และความร่วมมือในกรอบพหุภาคี อาทิ แม่โขง-ล้านช้าง และอาเซียน-จีน และการร่วมกันขับเคลื่อนวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. ๒๐๓๐ ผ่านข้อริเริ่มด้านการพัฒนาระดับโลก (Global Development Initiative: GDI) ของจีน และโมเดลเศรษฐกิจชีวภาพ-เศรษฐกิจหมุนเวียน-เศรษฐกิจสีเขียว (BCG) ของไทย รวมถึงแนวทางความร่วมมือภายใต้ข้อริเริ่มด้านความมั่นคงระดับโลก (Global Security Initiative: GSI) ของจีน เพื่อรับมือกับความท้าทายด้านความมั่นคงทั้งในรูปแบบดั้งเดิมและรูปแบบใหม่

 

นอกจากนี้ ผู้นำทั้งสองฝ่ายยังได้แลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์ในภูมิภาคและระหว่างประเทศที่สนใจร่วมกัน อาทิ สถานการณ์ในเมียนมา และสถานการณ์ในยูเครน และพิจารณาการสนับสนุนซึ่งกันและกันในเวทีระหว่างประเทศ ซึ่งรวมถึงการที่ฝ่ายไทยขอรับการสนับสนุนจากฝ่ายจีนในการสมัครเป็นเจ้าภาพงาน Expo 2028-Phuket, Thailand

 

ภายหลังการหารือ ผู้นำทั้งสองฝ่ายได้ร่วมแสดงความยินดีกับการลงนามเอกสารความร่วมมือและความตกลง รวม ๕ ฉบับ ได้แก่ (๑) แผนปฏิบัติการร่วมว่าด้วยความมือเชิงยุทธศาสตร์ไทย - จีนระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน (พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๕๖๙) (๒) แผนความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนว่าด้วยการร่วมกันส่งเสริมเส้นทางเศรษฐกิจสายไหมและเส้นทางสายไหมทางทะเลแห่งศตวรรษที่ ๒๑ (๓) บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ระหว่างกระทรวงพาณิชย์แห่งราชอาณาจักรไทยกับกระทรวงพาณิชย์แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน (๔) บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีระหว่างกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งราชอาณาจักรไทยกับสถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน และ (๕) บันทึกความเข้าใจว่าด้วยการก่อตั้งคณะทำงานความร่วมมือว่าด้วยการลงทุนและเศรษฐกิจระหว่างกระทรวงอุตสาหกรรมแห่งราชอาณาจักรไทยกับกระทรวงพาณิชย์แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน

 

ภายหลังจากนั้น นายกรัฐมนตรีและภริยาได้เป็นเจ้าภาพงานเลี้ยงอาหารกลางวันเพื่อเป็นเกียรติแก่ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ภริยา และคณะผู้แทนระดับสูงของจีน

 

อนึ่ง ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องต่อการออกถ้อยแถลงร่วมระหว่างราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนว่าด้วยการดำเนินการเพื่อมุ่งสู่การเป็นประชาคมที่มีอนาคตร่วมกันไทย-จีนเพื่อนำไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนยิ่งขึ้น https://www.mfa.go.th/th/content/thchnjointstatement19112565?cate=5d5bcb4e15e39c306000683bรูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ