การประชุมหารือทวิภาคีไทย - นอร์เวย์ ครั้งที่ ๑๒

การประชุมหารือทวิภาคีไทย - นอร์เวย์ ครั้งที่ ๑๒

วันที่นำเข้าข้อมูล 7 มี.ค. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 8 มี.ค. 2566

| 3,942 view

เมื่อวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๖ นายวิชาวัฒน์ อิศรภักดี ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการต่างประเทศ ได้เป็นประธานร่วมในการประชุมหารือทวิภาคีไทย - นอร์เวย์ ครั้งที่ ๑๒ ณ กระทรวงการต่างประเทศ ร่วมกับนาย Erling Rimestad รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศนอร์เวย์ ภายหลังจากที่นอร์เวย์ได้เป็นเจ้าภาพการประชุมฯ ครั้งล่าสุดเมื่อปี ๒๕๕๘ ณ กรุงออสโล

ที่ประชุมได้ติดตามพัฒนาการของความร่วมมือไทย - นอร์เวย์ เพื่อขับเคลื่อนให้มีผลเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น อาทิ ความร่วมมือด้านการศึกษาและการวิจัย การประมงยั่งยืน และความร่วมมือเพื่อการพัฒนา รวมถึงได้หารือสาขาความร่วมมือใหม่ ๆ ที่มีศักยภาพที่จะพัฒนาร่วมกัน อาทิ ด้านพลังงาน ซึ่งนอร์เวย์เป็นประเทศชั้นนำของโลกด้านเทคโนโลยีพลังงานสะอาดและยินดีแบ่งปันองค์ความรู้และแนวปฏิบัติที่ดีกับไทย

ทั้งสองฝ่ายหวังว่าจะมีการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และความร่วมมือด้านนวัตกรรมอย่างเข้มข้นมากขึ้นในอนาคต ผ่านกลไกศูนย์ Thailand-Nordic Countries Innovation Unit (TNIU) ซึ่งได้จัดตั้งขึ้นโดยสถานเอกอัครราชทูตในกลุ่มประเทศนอร์ดิกเมื่อปี ๒๕๖๕ เพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านนวัตกรรมอย่างรอบด้านกับกลุ่มประเทศนอร์ดิก ได้แก่ นอร์เวย์ เดนมาร์ก ฟินแลนด์ และสวีเดน

นอกจากนี้ ได้หารือเรื่องการค้าการลงทุนระหว่างไทยกับนอร์เวย์ ซึ่งมีพัฒนาการที่โดดเด่น โดยเฉพาะการเจรจาความตกลงการค้าเสรีระหว่างไทยกับสมาคมการค้าเสรียุโรป (European Free Trade Association: EFTA) ประกอบด้วยนอร์เวย์ ลิกเตนสไตน์ สวิตเซอร์แลนด์ และไอซ์แลนด์ ซึ่งได้ประกาศเริ่มการเจรจาความตกลงการค้าเสรีร่วมกันเมื่อเดือนมิถุนายน ๒๕๖๕ ปัจจุบันทั้งสองฝ่ายได้เจรจาหารือกันไปแล้ว ๓ ครั้ง และตั้งเป้าหมายที่จะสรุปผลการเจรจาภายในปี ๒๕๖๗

บรรยากาศการประชุมฯ เป็นไปอย่างสร้างสรรค์และประสบผลสำเร็จด้วยดี และฝ่ายนอร์เวย์ได้แสดงความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพการประชุมหารือทวิภาคีไทย - นอร์เวย์ ครั้งที่ ๑๓ ในโอกาสที่เหมาะสมต่อไป อนึ่ง การประชุมหารือทวิภาคีไทย - นอร์เวย์ เป็นกลไกการหารือทวิภาคีที่ไทยและนอร์เวย์ดำเนินร่วมกันมาตั้งแต่ปี ๒๕๔๐ ซึ่งเป็นกลไกที่มีมายาวนานที่สุดระหว่างไทยกับกลุ่มประเทศยุโรปเหนือ

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ