รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศเข้าร่วมการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียน - สาธารณรัฐเกาหลี ครั้งที่ ๒๗ ผลักดันการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อตอบสนองต่อความท้าทายใหม่

รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศเข้าร่วมการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียน - สาธารณรัฐเกาหลี ครั้งที่ ๒๗ ผลักดันการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อตอบสนองต่อความท้าทายใหม่

วันที่นำเข้าข้อมูล 23 พ.ค. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 23 พ.ค. 2566

| 6,746 view

เมื่อวันที่ ๑๕ - ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๖ นางพันทิพา เอี่ยมสุทธา เอกะโรหิต รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ได้เข้าร่วมการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียน - สาธารณรัฐเกาหลี (ASEAN - ROK Dialogue) ครั้งที่ ๒๗ ที่เมืองฮาลอง เวียดนาม โดยผลักดันการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อตอบสนองต่อความท้าทายใหม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการแพทย์ การฟื้นฟูเศรษฐกิจ และการพัฒนาอย่างยั่งยืน รวมทั้งได้ใช้โอกาสดังกล่าว แสดงความพร้อมของไทยที่จะทำหน้าที่เป็นประเทศผู้ประสานงานความสัมพันธ์อาเซียน - สาธารณรัฐเกาหลี ในปี ๒๕๖๗ - ๒๕๗๐

การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียน - สาธารณรัฐเกาหลี จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อติดตามผลการดำเนินการตามมติที่ประชุมสุดยอดอาเซียน - สาธารณรัฐเกาหลี รวมทั้งกำหนดทิศทางความร่วมมือระหว่างกันในอนาคต ในสาขาความร่วมมือที่เป็นประโยชน์ร่วมกันของทั้งสองฝ่าย

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ