ไทยชูบทบาทอาเซียนขับเคลื่อนวาระการไม่แพร่ขยายและลดอาวุธนิวเคลียร์ รวมถึงการใช้เทคโนโลยีนิวเคลียร์ในทางสันติ

ไทยชูบทบาทอาเซียนขับเคลื่อนวาระการไม่แพร่ขยายและลดอาวุธนิวเคลียร์ รวมถึงการใช้เทคโนโลยีนิวเคลียร์ในทางสันติ

วันที่นำเข้าข้อมูล 23 พ.ค. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 23 พ.ค. 2566

| 4,471 view

ไทย ศรีลังกา และสหรัฐอเมริกาเป็นประธานร่วมจัดการประชุม ASEAN Regional Forum Inter-Sessional Meeting on Non-Proliferation and Disarmament (ARF ISM on NPD) ครั้งที่ ๑๔ โดยศรีลังกาเป็นเจ้าภาพ เมื่อวันที่ ๑๖-๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ที่กรุงโคลัมโบ

นายพลพงศ์ วังแพน รองอธิบดีกรมอาเซียนได้กล่าวถ้อยแถลงเน้นย้ำบทบาทนำเชิงยุทธศาสตร์ของอาเซียนในการทำงานกับภาคีภายนอกเพื่อสร้างความเชื่อ มั่นและความไว้เนื้อเชื่อใจ ในการขับเคลื่อนวาระของการไม่แพร่ขยายและลดอาวุธนิวเคลียร์รวมถึงการใช้ประโยชน์สูงสุดจากเทคโนโลยีนิวเคลียร์ในทางสันติ

ที่ประชุมได้หารือและแลกเปลี่ยนความเห็นในการเสริมสร้างความร่วมมือระดับภูมิภาคเพื่อตอบสนองต่อความท้าทายในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และการลดความเสี่ยงทางนิวเคลียร์ในบริบทของโลกที่มีความไม่แน่นอนในปัจจุบัน ที่ประชุมยังหารือประเด็นอื่น ๆ อาทิ การลงนามในพิธีสารแนบท้ายสนธิสัญญาเขตปลอดอาวุธนิวเคลียร์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศที่ครอบครองอาวุธนิวเคลียร์ การบริหารจัดการการส่งออกและนำเข้าสินค้าควบคุมสถานการณ์บนคาบสมุทรเกาหลี บทบาทของเยาวชนในด้านการลดอาวุธ และการส่งเสริมการใช้พลังงานนิวเคลียร์ในทางสันติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

ARF เป็นกลไกสำคัญที่อาเซียนมีบทบาทนำในการหารือประเด็นการเมืองและความมั่นคงในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก โดยเป็นเวทีให้สมาชิกทั้ง ๒๗ ประเทศ/กลุ่มประเทศหารือกันอย่างสร้างสรรค์เพื่อส่งเสริมมาตรการสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจ (confidence building measures) และการทูตเชิงป้องกัน (preventive diplomacy) ในภูมิภาค ทั้งนี้ ARF ประกอบด้วย ๕ สาขาความร่วมมือหลัก ได้แก่ การบรรเทาภัยพิบัติ การต่อต้านการก่อการร้ายและอาชญากรรมข้ามชาติ ความมั่นคงทางทะเล การลดและไม่แพร่ขยายอาวุธ และความมั่นคงและในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ปัจจุบันไทยดำรงตำแหน่งประธานร่วมกับสหรัฐฯ และศรีลังกา ใน ARF ISM on NPD สำหรับวาระปี ค.ศ. ๒๐๒๒ - ๒๐๒๔

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ