แจ้งความสโมสรสราญรม์ ครั้งที่ 5/2562

แจ้งความสโมสรสราญรม์ ครั้งที่ 5/2562

วันที่นำเข้าข้อมูล 27 ก.พ. 2562

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 30 พ.ย. 2565

| 2,545 view

แจ้งความสโมสรสราญรมย์

ที่ 5/2562

เรื่อง  นางยูฮวย แซ่เล้า มารดาของนางธนาภรณ์ ธนศิริพร ข้าราชการบำนาญ

กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ  ถึงแก่กรรม

                                                                                   .....................................................

                 ด้วยสโมสรสราญรมย์ได้รับแจ้งว่า นางยูฮวย แซ่เล้า มารดาของนางธนาภรณ์ ธนศิริพร ข้าราชการบำนาญกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ ถึงแก่กรรม     

 เจ้าภาพตั้งศพสวดพระอภิธรรม ตั้งแต่วันที่ ๒๕-๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๑๙.๐๐ น. ณ วัดนาคนิมิตร และกำหนดพิธีฝังศพในวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๒

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบโดยทั่วกัน          

 

 

                                                                                                                                             ฝ่ายประชาสัมพันธ์

                                                                                                                                            สโมสรสราญรมย์

                                                                                                                                            27  กุมภาพันธ์  2562