การเยือนไทยอย่างเป็นทางการของรัฐมนตรีว่าการต่างประเทศออสเตรเลีย ระหว่างวันที่ ๑ - ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

การเยือนไทยอย่างเป็นทางการของรัฐมนตรีว่าการต่างประเทศออสเตรเลีย ระหว่างวันที่ ๑ - ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

วันที่นำเข้าข้อมูล 3 พ.ย. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 4 พ.ย. 2565

| 8,676 view

เมื่อวันที่ ๑ - ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ นายดอน ปรมัตถ์วินัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้ให้การต้อนรับนางสาวเพนนี หว่อง รัฐมนตรีว่าการต่างประเทศออสเตรเลีย ในโอกาสการเดินทางเยือนไทยอย่างเป็นทางการ ในฐานะแขกของกระทรวงการต่างประเทศ ซึ่งสะท้อนความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดและมิตรภาพระหว่างกันมายาวนาน โดยเฉพาะในบริบทของการครบรอบ ๗๐ ปี ของการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยกับออสเตรเลียในปี ๒๕๖๕ และในฐานะเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์บนพื้นฐานของผลประโยชน์ร่วมกันทั้งในระดับทวิภาคีและภูมิภาค

เมื่อวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้เป็นเจ้าภาพการหารือทวิภาคีระดับรัฐมนตรีว่าการต่างประเทศ และเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำเพื่อเป็นเกียรติแก่รัฐมนตรีว่าการต่างประเทศออสเตรเลียและคณะ ณ กระทรวงการต่างประเทศ โดยทั้งสองฝ่าย ได้หารือแนวทางการส่งเสริมความสัมพันธ์และขับเคลื่อนความร่วมมือภายใต้แผนปฏิบัติการร่วมว่าด้วยความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ระหว่างไทยกับออสเตรเลีย ค.ศ. ๒๐๒๒ - ๒๐๒๕ และความร่วมมือในระดับภูมิภาคผ่านกลไกความร่วมมือต่าง ๆ อาทิ กรอบอาเซียนและออสเตรเลียภายใต้การเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์แบบรอบด้าน กรอบเอเปค และอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง ตลอดจนแลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับพัฒนาการสำคัญของภูมิภาค รวมถึงสถานการณ์ในเมียนมาและในยูเครน

ภายหลังจากการหารือทวิภาคี ทั้งสองฝ่ายได้ร่วมลงนามในแผนปฏิบัติการร่วมว่าด้วยความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ระหว่างไทยกับออสเตรเลีย ค.ศ. ๒๐๒๒ - ๒๐๒๕ ซึ่งเป็นผลสืบเนื่องจากการลงนามในปฏิญญาร่วมว่าด้วยความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ระหว่างราชอาณาจักรไทยกับออสเตรเลียระหว่างนายกรัฐมนตรีของทั้งสองประเทศเมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เพื่อยกระดับความสัมพันธ์เป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ ซึ่งเป็นแผนงานที่ทั้งสองประเทศจะร่วมกันขับเคลื่อนความร่วมมือในมิติต่าง ๆ ในระยะเวลา ๔ ปี ครอบคลุม (๑) ด้านการเมือง การทหาร และความมั่นคงรูปแบบใหม่ รวมถึงการต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติ ยาเสพติดและการค้ามนุษย์ และความมั่นคงทางไซเบอร์ (๒) ด้านเศรษฐกิจ อาทิ สาขาเศรษฐกิจชีวภาพ-เศรษฐกิจหมุนเวียน-เศรษฐกิจสีเขียว เศรษฐกิจดิจิทัล และการจัดทำยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ (๔) ความร่วมมือรายสาขา อาทิ สาธารณสุข เกษตร การศึกษา วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและการวิจัย พลังงาน การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม การบริหารจัดการภัยพิบัติ การปกป้องสตรี เด็กผู้หญิงและผู้พิการ และ (๔) ความเชื่อมโยงระหว่างประชาชน โดยให้สอดคล้องและสนับสนุนการดำเนินความร่วมมือในกรอบอาเซียน-ออสเตรเลีย อนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง และกรอบพหุภาคี ทั้งนี้ เพื่อสนับสนุนการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมหลังโควิด-๑๙ และส่งเสริมการเจริญเติบโตของทั้งสองประเทศอย่างครอบคลุมและยั่งยืน

ในโอกาสการเยือนดังกล่าว รัฐมนตรีว่าการต่างประเทศออสเตรเลียได้เข้าเยี่ยมคารวะ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ณ ทำเนียบรัฐบาล เมื่อวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ รวมทั้งได้ร่วมกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมลงนามในบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศเพื่อต่อต้านการค้ามนุษย์ระหว่างไทยกับออสเตรเลียเพื่อเสริมสร้างศักยภาพและความร่วมมือระหว่างกันด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ