สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบูดาเปสต์ จัดสัมมนาเกี่ยวกับกฎหมายแรงงานให้แก่คนไทยในฮังการี

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบูดาเปสต์ จัดสัมมนาเกี่ยวกับกฎหมายแรงงานให้แก่คนไทยในฮังการี

วันที่นำเข้าข้อมูล 28 ก.ย. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 28 ก.ย. 2565

| 8,744 view

เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๕ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบูดาเปสต์ ร่วมกับมูลนิธิหมู่บ้านไทยได้จัดสัมมนาเพื่อให้ความรู้ด้านกฎหมายตรวจคนเข้าเมือง และกฎหมายแรงงาน ตลอดจนบริการด้านการกงสุลของสถานเอกอัครราชทูตฯ แก่คนไทยที่ทำงานและพักอาศัยอยู่ในฮังการี โดยเชิญวิทยากรจากกองตรวจคนเข้าเมือง และกรมแรงงานฮังการีมาบรรยายร่วมกับเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตฯให้แก่ผู้เข้าร่วม ซึ่งมีจำนวนประมาณ ๖๐ คน

การสัมมนาในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของงานด้านการคุ้มครองดูแลคนไทยในฮังการีของสถานเอกอัครราชทูตฯ และนอกจากการบรรยายเรื่องดังกล่าวแล้ว สถานเอกอัครราชทูตฯ ยังได้นิมนต์พระปฐมศักดิ์ สิริธโร เจ้าอาวาสวัดไทยรัตนประทีป กรุงบูดาเปสต์มาบรรยายธรรมในโอกาสนี้ด้วย

ทั้งนี้ สถานทูตเอกอัครราชทูตฯ จะประมวลข้อมูลที่ได้รับจากการสัมมนาเพื่อเผยแพร่ในช่องทางต่างๆ ต่อไป

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ