ผู้แทนศูนย์การเรียนฯ วัดป่าธรรมชาติ เข้าพบกงสุลใหญ่ฯ หารือแนวทางการส่งเสริมการเรียนภาษาไทยในชุมชนไทย

ผู้แทนศูนย์การเรียนฯ วัดป่าธรรมชาติ เข้าพบกงสุลใหญ่ฯ หารือแนวทางการส่งเสริมการเรียนภาษาไทยในชุมชนไทย

วันที่นำเข้าข้อมูล 11 พ.ค. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 11 พ.ค. 2565

| 214 view

เมื่อวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ผู้แทนคณะกรรมการบริหาร ศูนย์การเรียนการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย วัดป่าธรรมชาติ รัฐแคลิฟอร์เนีย นำโดยคุณสุรสิทธิ์ หักฤทธ์ศึก ผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์การเรียนฯ เข้าพบหารือกับกงสุลใหญ่ฯ เกี่ยวกับแนวทางการส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาและวัฒนธรรมในชุมชน โดยมีนางสาวพีร์ภากรณณ์  เนียมใย กงสุลฝ่ายชุมชนเข้าร่วมการหารือด้วย

ศูนย์การเรียนฯ วัดป่าธรรมชาติได้ดำเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๓๙ โดยการจัดการเรียนการสอนภาษาไทย วัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีไทย และพระพุทธศาสนา ปัจจุบันมีนักเรียนจำนวน ๕๐ คน ซึ่งทางวัดฯ ได้จัดการเรียนการสอนทั้งที่วัดฯ และผ่านทางออนไลน์ซึ่งการสอนออนไลน์ได้รับความสนใจจากผู้ปกครองอย่างสูงในปัจจุบัน อันเนื่องมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-๑๙ ในช่วงที่ผ่านมา รวมทั้งนักเรียนบางส่วนอาศัยอยู่ไกลจากวัดฯ การเรียนออนไลน์จึงเป็นทางเลือกใหม่ของผู้ปกครองและนักเรียน

กงสุลใหญ่ฯ ได้ย้ำถึงความสำคัญของการเรียนการสอนภาษาและวัฒนธรรมของวัดฯ และได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการอบรมครูอาสาสมัครที่เพิ่งอบรมเสร็จสิ้นไปเมื่อเดือนมีนาคม ๒๕๖๕ และหนังสือเรียนภาษาไทย E-book ซึ่งสถานกงสุลใหญ่ฯ ได้จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ให้แก่ชุมชนไทยในวงกว้าง โดยขอเชิญชวนให้ผู้ปกครองและครูอาสาสมัครของวัดฯ ใช้ประโยชน์จากหนังสือ E-book ดังกล่าว

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ