เอกอัครราชทูต ณ กรุงออสโล ได้พบหารือกับรองอธิการบดีด้านการวิจัย Norwegian University of Science and Technology (NTNU)

เอกอัครราชทูต ณ กรุงออสโล ได้พบหารือกับรองอธิการบดีด้านการวิจัย Norwegian University of Science and Technology (NTNU)

วันที่นำเข้าข้อมูล 21 ก.ย. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 21 ก.ย. 2565

| 7,660 view
เมื่อวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๕ นางสาววิมลพัชระ รักษาเกียรติ เอกอัครราชทูต ณ กรุงออสโล ได้พบหารือกับนาย Tor Grande รองอธิการบดีด้านการวิจัย Norwegian University of Science and Technology (NTNU) โดยมีนาย Patrick Reurink ที่ปรึกษาอาวุโสของรองอธิการบดีด้านการวิจัย และนางสาวพจมาศ แสงเทียน ที่ปรึกษา เข้าร่วมด้วย
เอกอัครราชทูตฯ ได้กล่าวถึงความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่างประเทศไทยกับหน่วยงานต่างๆ ของนอร์เวย์ในหลากหลายสาขา เช่น ความร่วมมือระหว่างจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกับ University Centre in Svalbard (UNIS) ด้านการศึกษาวิจัยขั้วโลกเขตอาร์กติก และความร่วมมือระหว่างกรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กับกระทรวงเกษตรและอาหารแห่งราชอาณาจักรนอร์เวย์ เพื่อนำเมล็ดพันธุ์พืชของไทยไปฝากเก็บรักษาที่ห้องนิรภัยของ Svalbard Global Seed Vault (SGSV) จึงเป็นที่น่ายินดีที่ได้ทราบว่า ในปัจจุบัน มีนักศึกษาไทยประมาณ ๑๐-๑๕ คนกำลังศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัย NTNU ซึ่งส่วนใหญ่เป็นนักศึกษาในภาควิชาวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์การแพทย์และสุขภาพ และเศรษฐศาสตร์ โดยสถานเอกอัครราชทูตฯ ประสงค์จะส่งเสริมความร่วมมือด้านการศึกษากับ NTNU เพิ่มขึ้นต่อไป โดยเฉพาะด้านการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ซึ่ง NTNU เคยมีความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยบูรพา
 
ในโอกาสนี้ นาย Tor Grande รองอธิการบดีด้านการวิจัย NTNU และนาย Patrick Reurink ที่ปรึกษาอาวุโสด้านการวิจัยได้แจ้งว่า NTNU มีความร่วมมือด้านวิชาการกับสถาบันการศึกษาของประเทศไทย โดยได้ร่วมตีพิมพ์เอกสารทางวิชาการ (Joint publication) ประมาณ ๖-๑๗ ฉบับต่อปี กับมหาวิทยาลัยหลายแห่งของไทย เช่น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เป็นต้น นอกจากนี้ โดยที่การเรียนการสอนในระดับปริญญาโทเป็นหลักสูตรภาษาอังกฤษและไม่เก็บค่าเล่าเรียน มหาวิทยาลัย NTNU จึงประสงค์ให้มีนักศึกษาจากประเทศต่าง ๆ เช่น นักศึกษาจากประเทศไทยมาศึกษาต่อในระดับปริญญาโทที่ NTNU มากยิ่งขึ้น จึงขอให้สถานเอกอัครราชทูตฯ ช่วยประชาสัมพันธ์หลักสูตรภาษาอังกฤษในระดับปริญญาโทให้แก่นักศึกษาในประเทศไทยที่สนใจมาเรียนที่ NTNU ด้วย โดยผู้ที่สนใจสามารถสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.ntnu.edu/studies/international/master ค่ะ
 
มหาวิทยาลัย NTNU ก่อขึ้นโดยรัฐสภานอร์เวย์ในปี ค.ศ. 1910 เพื่อเป็นมหาวิทยาลัยแห่งชาติในด้านวิศวกรรมศาสตร์ โดยมีความเชี่ยวชาญด้านการวิจัยและเทคโนโลยีเป็นพิเศษ เนื่องจากมีความร่วมมือใกล้ชิดกับ SINTEF (Institute for Industrial and Technical Research) ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1950 ปัจจุบัน เป็นศูนย์การศึกษาวิจัยที่ใหญ่ที่สุดในสแกนดิเนเวีย มีความเชี่ยวชาญในด้านเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ การแพทย์ และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย NTNU มีขนาดใหญ่ที่สุดในนอร์เวย์ ในแง่ของจำนวนนักเรียน อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ มีวิทยาเขตหลักที่เมือง Trondheim และมีวิทยาเขตรองที่เมือง Gjøvik และเมือง Ålesund ในระหว่างปี 2557-2566 เน้นการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีในด้านพลังงานหมุนเวียน การใช้ประโยชน์จากทะเลอย่างยั่งยืน การบูรณาการการวินิจฉัยและการรักษาโรค และการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยในปี 2557 นาง May-Britt Moser และนาย Edvard Moser นักวิจัยด้านสมองของศูนย์ Kavli Institute for Systems Neuroscience มหาวิทยาลัย NTNU ได้รับรางวัลโนเบลสาขาสรีรวิทยาหรือการแพทย์ จากการค้นพบเซลล์กริด (grid cells) ในสมอง

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ