ขอเชิญเข้าร่วมประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo) เนื่องในโอกาสครบรอบ ๖๕ ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-สาธารณรัฐเกาหลี

ขอเชิญเข้าร่วมประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo) เนื่องในโอกาสครบรอบ ๖๕ ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-สาธารณรัฐเกาหลี

วันที่นำเข้าข้อมูล 22 ม.ค. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 23 ม.ค. 2566

| 6,073 view

ขอเชิญเข้าร่วมประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo)
เนื่องในโอกาสครบรอบ ๖๕ ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-สาธารณรัฐเกาหลี

 

        สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล และสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีประจำประเทศไทย ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo) เนื่องในโอกาสครบรอบ ๖๕ ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐเกาหลี เพื่อใช้สำหรับการจัดกิจกรรมและโครงการเฉลิมฉลองโอกาสดังกล่าว

หัวข้อผลงาน

“65 years of Kingdom of Thailand - Republic of Korea Diplomatic Relations”

ผู้มีสิทธิ์ส่งผลงานเข้าประกวด

ประชาชนทั่วไป สัญชาติไทยหรือเกาหลีใต้ อายุ ๑๕-๓๐ ปี (ยกเว้นเจ้าหน้าที่ของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล และสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีประจำประเทศไทย และสมาชิกในครอบครัว)

รางวัล

รางวัลชนะเลิศ – บัตรโดยสารเครื่องบินไป-กลับ (กรุงเทพฯ-กรุงโซล) ๒ ที่นั่ง และห้องพัก (twin) ๑ ห้อง
ในโรงแรม ๔ ดาว จำนวน ๓ คืน (ในกรุงเทพฯ หรือกรุงโซล ขึ้นอยู่กับถิ่นพำนักของผู้ชนะ)

รางวัลรองชนะเลิศ (๑ รางวัล) – Samsung Galaxy tab S7

การส่งผลงาน 

๑. ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดแต่ละคนสามารถส่งผลงานได้เพียง ๑ ผลงาน
๒. ตราสัญลักษณ์ควรสะท้อนถึงเอกลักษณ์ของไทยและสาธารณรัฐเกาหลี
๓. ส่งผลงานในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ PNG หรือ JPG ที่มีความละเอียดเกิน 300 dpi และขนาดไม่เกิน 3MB พร้อมคำอธิบายสั้นๆ (ไม่เกิน ๑ หน้ากระดาษ เป็นภาษาเกาหลี ไทย หรืออังกฤษ) และแบบฟอร์มใบสมัคร
๔. ส่งผลงานมาที่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ทั้ง ๒ แห่ง ได้แก่ [email protected] และ [email protected] โดยระบุหัวเรื่องว่า “LOGO65THROK_ชื่อ” ภายในวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖
๕. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดจะต้องไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น และไม่เคยได้รับการเผยแพร่ในที่ใดมาก่อน
๖. คณะกรรมการจะคัดเลือกผลงานที่ผ่านเกณฑ์การประกวดข้างต้นจำนวนหนึ่ง ก่อนเปิดโอกาสให้สาธารณชนได้ลงคะแนนโหวตเลือกผลงานที่ชื่นชอบเพื่อคัดเลือกผู้ชนะต่อไป
๗. สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล และสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีประจำประเทศไทย ขอสงวนสิทธิ์
ในการขอให้ผู้ชนะปรับแก้ไขตราสัญลักษณ์ตามความเหมาะสม
๘. ผู้ชนะจะมอบลิขสิทธิ์ของผลงานให้แก่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล และสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีประจำประเทศไทย

กำหนดการส่งผลงาน

๒๐ มกราคม – ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

กำหนดเปิดรับการโหวดจากประชาชนทั่วไปสำหรับผลงานที่ผ่านการคัดเลือกรอบแรก

๒๗ กุมภาพันธ์ – ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๖

การประกาศผล

วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๖ 

ทางเว็บไซต์และ Facebook ของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล และสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีประจำประเทศไทย

ติดต่อสอบถาม

[email protected] หรือ [email protected]

เอกสารประกอบ

ขอเชิญเข้าร่วมประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์.docx
Application_Form.docx