การนำพลายศักดิ์สุรินทร์กลับมารักษาอาการป่วยที่ประเทศไทย

การนำพลายศักดิ์สุรินทร์กลับมารักษาอาการป่วยที่ประเทศไทย

วันที่นำเข้าข้อมูล 25 พ.ย. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 25 พ.ย. 2565

| 8,464 view

พลายศักดิ์สุรินทร์ (Muthu Raja) เป็นหนึ่งในช้างสามเชือกที่รัฐบาลไทยมอบให้รัฐบาลศรีลังกา ตั้งแต่ปี ๒๕๔๔ โดยรัฐบาลศรีลังกาได้มอบพลายศักดิ์สุรินทร์ให้แก่วัด Kande Vihara เป็นผู้ดูแล เพื่อเชิญพระบรมสารีริกธาตุของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในงานแห่พระธาตุประจำปีของศรีลังกา
เมื่อเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕ กระทรวงการต่างประเทศได้รับแจ้งจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมว่า องค์การ Rally for Animal Rights & Environment (RARE) ซึ่งเป็นองค์การด้านการพิทักษ์สิทธิสัตว์ในศรีลังกา ร้องเรียนเกี่ยวกับการใช้แรงงานพลายศักดิ์สุรินทร์ที่ค่อนข้างหนัก และพลายศักดิ์สุรินทร์ไม่ได้รับการดูแล และควรได้รับการรักษาพยาบาลอย่างเร่งด่วน

กระทรวงการต่างประเทศหารือเรื่องข้างต้นกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นการเร่งด่วน และได้สั่งการให้สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโคลัมโบ เข้าตรวจสอบ

เมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๕ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโคลัมโบ ได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงในเบื้องต้น พบว่า พลายศักดิ์สุรินทร์มีสุขภาพและสภาพความเป็นอยู่ไม่ดีนัก จึงได้ร่วมกับคณะสัตวแพทย์และผู้เชี่ยวชาญไทยจากกรมอุทยาน สัตว์ป่า และพันธุ์พืช องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ และองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ เดินทางไปตรวจสุขภาพและความเป็นอยู่ของพลายศักดิ์สุรินทร์อีกครั้ง ซึ่งคณะสัตวแพทย์และผู้เชี่ยวชาญเห็นว่า ควรให้พลายศักดิ์สุรินทร์หยุดการทำงานและส่งตัวกลับมารักษาอาการป่วยที่ประเทศไทย ซึ่งตั้งแต่วันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ พลายศักดิ์สุรินทร์ถูกนำตัวไปรักษาและฟื้นฟูสุขภาพเบื้องต้นที่สวนสัตว์ Dehiwala โดยมีคณะผู้เชี่ยวชาญไทยและศรีลังกาให้การดูแล

อย่างไรก็ดี การนำพลายศักดิ์สุรินทร์กลับมารักษาที่ประเทศไทยต้องได้รับความเห็นชอบจากฝ่ายศรีลังกา รวมทั้งต้องดำเนินการตามกระบวนการขออนุญาตนำเข้า/ส่งออกสัตว์ป่า (ของอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ - The Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora: CITES) อย่างครบถ้วน ซึ่งสถานเอกอัครราชทูตฯ กำลังหารือกับกระทรวงการต่างประเทศศรีลังกา วัด Kande Vihara และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการออกใบอนุญาตให้นำพลายศักดิ์สุรินทร์กลับมารักษาที่ประเทศไทย ซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี ทั้งนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ ยังคงติดตามและเร่งรัดการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ